Pakkauksen ja brandin merkitys kuluttajatyyppien ostopäätöksenteossa - case luomutuotteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
TIIVISTELMÄ AALTO YLIOPISTO- KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro-gradu tutkielma Mira Koskinen k80919 Tammikuu 2010 PAKKAUKSEN JA BRANDIN MERKITYS KULUTTAJATYYPPIEN OSTOPÄÄTÖKSEN TEOSSA -case luomutuotteet Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on pyrkiä selvittämään millaisena kuluttajat näkevät pakkauksen ja brandin roolin heidän ostopäätöksenteossaan. Casena tässä tutkielmassa käytetään luomutuotteita yleensä sekä Hipp-lastenruokaluomutuotteita. Tutkielman toteutus Tutkielman teoreettinen osa käsittelee kuluttajan ostokäyttäytymistä, elintarvikkeiden pakkauksia ja merkkituotejohtamista kuluttajan näkökulmasta. Tutkielman käsitteellinen viitekehys esitellään teoriaosuuden lopussa. Empiirinen osuus on lähestymistavaltaan laadullinen ja toteutetaan neljän ryhmänhaastattelun muodossa haastattelemalla 25-35-vuotiaita äitejä Uudenmaan alueelta eri luomutuotteiden käyttäjäryhmistä. Haastattelu on luonteeltaan teemahaastattelu. Tutkimustulokset Tutkielman tulosten mukaan pakkauksella on nykyään suuri rooli kuluttajien ostopäätöksenteossa. Ekologisuus ja ympäristöarvot ovat viime aikoina lisääntyneet ja kuluttajista on tullut vaativampia. Nykypäivän pakkaukset eivät huomioi tarpeeksi loppukäyttäjää ja eivät tee kuluttajia tyytyväisiksi. Pakkaus on tänä päivänä liian irrallinen osa tuotteen arvoketjua. Myös brandilla on tutkimustulosten mukaan suuri vaikutus haastateltavien ostopäätökseen. Vahva brandi ja positiiviset kokemukset tuotteesta sitovat asiakkaan ja saavat asiakkaat uskollisiksi. tulosten mukaan myös tunteilla on suuri merkitys tuotteita valikoitaessa. Avainsanat Luomutuote, luomutuotanto, pakkaus, brandi, äiti, high involvement-tuote
Description
Keywords
Luomutuote, luomutuotanto, pakkaus, brandi, äiti, high involvement-tuote
Other note
Citation