Improving value creation in real estate business through virtuality

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 55
Series
Abstract
Especially in the recent decades, information technology (IT) has intensified the value creation in companies and also enabled a number of new ways to create value. This study aims to discover how virtuality in particular could help improving value creation in real estate business and by what means this would be possible. For this purpose, the ambiguous -as it turned out to be -concept of virtuality needed to be outlined as it is from the perspective of companies in the real estate business. A literature review was conducted in order to outline virtuality and to generate a value creation framework for evaluating the capability of creating value within the value streams of companies in the industry. This framework was based on Lean management principles. The empirical part of the study consisted of case studies. The information from the literature review was applied in the contexts of the case companies, which represent the real estate business in Finland. Means of data collection included interviews, questionnaires, workshops, and brainstorming sessions with the end customers and those participating in the value creation processes. After determining the current situation of the case companies in terms of value creation and its challenges the applications of virtuality to study further was narrowed to four: integration of information systems, telepresence, virtual model of a building, and building information modelling (BIM). Then the potential impact that utilising these applications would have on value creation was simulated on a hypothetical level. The main results of the study are not only based on the empirical part, but also on the literature review. Approaching virtuality from the real estate business perspective, the literature review concluded in a framework presenting two distinct concepts of virtuality: organisational virtuality and digital representation virtnality. The empirical part of the study showed that some of the potential that virtuality has is currently left untapped in the Finnish real estate business.

Etenkin viime vuosikymmenten aikana tietotekniikka on tehostanut sekä mahdollistanut uusia tapoja luoda arvoa yrityksissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka virtuaalisuuden avulla voidaan parantaa arvonluontia kiinteistöliiketoiminnassa ja millä tavoin. Tätä tarkoitusta varten epäselväksi osoittautunut virtuaalisuuden käsite täytyi määritellä kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta. Virtuaalisuuden määrittelemiseksi sekä arvonluonnin arvioimisen pohjaksi suoritettiin kirjallisuuskatsaus. Arvonluonnin arviointi perustui Lean management -periaatteisiin. Tutkimuksen empiirinen osuus koostui tapaustutkimuksista. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia sovellettiin kohdeyrityksiin, jotka harjoittavat kiinteistöliiketoimintaa Suomessa. Tiedonkemumenetelmiin sisältyivät haastattelut, kyselyt, työpajat sekä aivoriihet loppuasiakkaiden sekä arvonluontiprosesseihin osallistuvien kanssa. Tapausyritysten nykyinen arvonluonti sekä sen haasteet selvitettiin, minkä jälkeen tutkittavat virtuaalisuuden sovellukset rajattiin neljään: tietojärjestelmien integrointi, telepresenssi, rakennuksen virtuaalimalli ja tietomallintaminen. Tämän jälkeen näiden sovellusten hyödyntämisen vaikutus arvonluontiin simuloitiin hypoteettisella tasolla. Tutkimuksen oleellisimmat tulokset eivät perustu pelkästään empiiriseen osaan, vaan myös kirjallisuuskatsaukseen. Virtuaalisuuteen kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta keskittyneen kirjallisuuskatsauksen perusteella luotiin kahden erillisen virtuaalisuuden viitekehys. Nämä kaksi virtuaalisuutta ovat organisationaalinen virtuaalisuus (organisational virtuality) ja digitaalisen esitysmuodon virtuaalisuus (digital representation virtuality). Tutkimuksen empiirinen osa puolestaan osoitti, että osaa virtuaalisuuden tarjoamista hyödyistä ei nykyisellään hyödynnetä suomalaisessa kiinteistöliiketoiminnassa.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Jylhä, Tuuli
Keywords
information technology, arvonluonti, value creation, tietotekniikka, virtuality, virtuaalisuus
Other note
Citation