Käyttäjäkeskeisyys radiologisen päätöksentekojärjestelmän suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Computer Sciences
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Kuvantamisen päätöksenteon tukijärjestelmä (CDSS) on kliinistä työtä tekevän lääkärin lähetteentekojärjestelmään integroituva työkalu. CDSS:ä tutkiva kirjallisuus on osoittanut, että järjestelmän avulla on mahdollista vähentää kliinikoiden laatimien turhien kuvantamistutkimusten määrää. Tässä työssä suunniteltu CDSS on tarkoitettiin suomalaisessa terveydenhuoltoympäristössä käytettäväksi, mutta pohjautui avoimiin amerikkalaisiin kuvantamisen hoitosuosituksiin. Tämä asetti haasteita tulosten arvioimiselle, sillä suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten oli vaikea toimia omista käytännöistään poikkeavilla toimintatavoilla. CDSS suunniteltiin käyttäjäkeskeisten periaatteiden mukaisesti iteratiivisesti ottaen käyttäjät mukaan kehityksen eri vaiheisiin. Lopputuloksena saatua web-prototyypiä arvioitiin kahdella lääketieteen kandidaatilla ja yhdellä diagnostisten alojen ylilääkärillä. Saadut tulokset jaettiin neljään kategoriaan. Ensin järjestelmän tulisi muuttaa mahdollisimman vähän kliinikon nykyistä työnkulkua kuvantamisen päätöksenteossa. Työnkulun muuttamattomana pitäminen edellyttää lähetteentekokäyttöliittymältä strukturoidumman rakenteen ja CDSS:ltä älykästä logiikkaa. Toiseksi CDSS:n tulisi ehdottaa kuvantamissuosituksia potilaan kliiniselle tilalle seuraavat tekijät huomioiden: tutkimuksen arvioitu relevanssi kyseiseen tilaan, sen mahdolliset negatiiviset seuraamukset potilaalle, sen vaikutukset hoitokustannuksiin sekä potilaan mahdolliseen toipumiseen tai hyvinvoinnin tason paranemiseen. Käyttöliittymästä pitäisi myös selkeästi käydä ilmi relevanssin yhteys muihin parametreihin. Kolmanneksi käyttöliittymäratkaisujen tulisi tukea heterogeenisen käyttäjäryhmiän erilaisia tietojärjestelmien käyttötapoja. Lopuksi järjestelmään tarjoamien hoitosuositusten täytyy olla luotettavia, ajan tasalla ja antaa paikallisille hoitoyksiköille mahdollisuus vaikuttaa niihin. Positiivisesta palautteesta huolimatta käyttäjäkeskeisen suunnitteluperiaatteiden puutteellisuudet saattoivat vaikuttaa kerättyjen tulosten laatuun. Suurempaa kirjoa toisiaan täydentäviä käyttäjäkeskeisiä arviointimenetelmiä tulisi tulevaisuudessa käyttää. Projektin vieminen eteenpäin edellyttää paikallisten hoitosuositusten integroimista järjestelmään, jotta avoimeksi jääneisiin kysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan.

An imaging Clinical Decision Support System (CDSS) is a clinician's tool integrated in the imaging request system. Literature studying CDSS has shown that this tool can be used to reduce the amount of unnecessary imaging requests made by the clinician. The CDSS developed in this thesis was meant to be tested in Finnish healthcare, but its data was based on open American imaging guidelines. This presented challenges in the analysis phase, as it was difficult for Finnish healthcare professionals to work in a manner they were not accustomed to. The CDSS was developed in an iterative manner according to user-centred design principals, making the users partake in various phases of the process. The end result was a web-based prototype tested by two medical students and a senior doctor of diagnostic medicine. Results were divided into four categories. First, the system should aim to minimize the amount of change in the clinician's current decision-making process. A system that doesn't disrupt the current workflow at all requires embedded logic and a more structured imaging request interface. Second, the CDSS should present guidelines according to the patient's clinical indication while factoring the evaluated relevance of an imaging study in regards to the indication, the imaging study's possible negative effects on the patient's health, its impact on healthcare costs and the recovery process of the patient. Third, the user interface solutions should support the heterogeneity of clinicians' working habits with information systems. Last, the guidelines offered by the system need to be reliable, up-to-date and allow for local health facilities to influence them. Despite the positive feedback, the limitations of the user-centred principles might have influenced the quality of the results. A more diverse variety of complementing methodologies should be applied in further studies. Should the project be taken farther, local guidelines need to be implemented in order to assess unsolved questions.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Jurkinen, Lasse
Keywords
CDSS, RIS, terveydenhuollon tietojärjestelmä, CDS
Other note
Citation