Tarkkaileva katse ja kahlitseva korva - patriarkaatin normien ja queer-korvan vaikutukset äänenkäyttöön

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Opinnäyte tutkii, kuinka tarkkailuyhteiskunnan näkymätön katse ja korva toimivat, ja kuinka ne vaikuttavat sekä symbolisesti että käytännössä ääni-ilmaisuun. Työn tavoitteena on antaa esimerkkejä siitä, kuinka tarkkailu ja patriarkaatin vallankäyttö rakentuvat sekä ilmentyvät yhteiskunnassa. Opinnäyte esittää, että patriarkaatin normien liikkumattomuus ja tiukkuus estävät erilaisten äänten monimuotoisen ilmaisun. Etsin vastauksia, kuinka ääntä kahlitsevaa lähestymistapaa voi purkaa, jotta äänenkäyttö voisi olla tasa-arvoisempaa. Työ on muodoltaan esseistinen. Lähestyn aihetta tutkimalla eri kirjoja, artikkeleita, haastatteluja ja kirjoittamalla kokemuksistani. Teksti keskittyy anglo-amerikkalaiseen ja suomalaiseen keskusteluun aiheesta. Opinnäytteeni luvut liikkuvat symbolisesti jähmeästä ja vangitusta (normatiivisesta) ääni-ilmaisusta kohti liukuvampia ja ilmavampia (epänormatiivisia) rakenteita. Teksti alkaa omakohtaisella pohdinnalla äänenkäytöstä ja äänenkäyttökulttuurin sukupuolinormituksista. Toinen kappale esittelee Jeremy Benthamin arkkitehtonisen rakennelman Panoptikonin, jota voi lähestyä myös vallan teoriana. Tämän kappaleen tarkoitus on tutkia kuinka normatiivisuus ja kontrolli syntyvät tarkkailuyhteiskunnassa. Tulkitsen panoptista vallankäyttötapaa etenkin Michel Foucault'n ja Miran Božovičin kirjoitusten kautta. Kolmas kappale käsittelee äänenkäytön epätasa-arvoisia esimerkkejä hahmottaen, kuinka patriarkaatti toimii äänenkäytön kannalta. Opinnäytteen viimeiset kappaleet pohtivat, kuinka cis-heteronormatiivista patriarkaattia ja sen vaikutusta ääneen voi kyseenalaistaa. Tätä tarkoitusta varten avaan feministisiä turvallisemman tilan periaatteita ja käsitteitä kuten queer-utopia ja queer-korva. Opinnäyte osoittaa, kuinka tarkkailuyhteiskunnan valta ei pyri niinkään keskittymään, vaan levittymään mahdollisimman hienovaraisesti eri rakenteisiin ja ruumiinosiin. Tämä johtaa muun muassa vallan subjektien itsetarkkailuun ja muuttumiseen itse vallan rattaiksi. Opinnäyte havainnoi, kuinka tämä valtakoneisto vaikuttaa epätasa-arvoon äänenkäytön eri osa-alueilla. Patriarkaalinen yhteiskunta sulkee pois epänormatiiviset äänet systemaattisesti kieltäytymällä hyväksymästä ilmaisun monimuotoisuutta. Työ osoittaa, kuinka queer-teorian normeja purkava lähestymistapa kuunnella ja lähestyä ääntä voi harjoittaa niin sanottua feminististä äänihuulta ja queer-korvaa. Nämä epänormatiivisuutta syleilevät lähtökohdat voivat avata ääni-ilmaisulle turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa tilaa.

This thesis investigates how the invisible gaze and ear of the disciplinary society work and how they affect both symbolical and the practical voice expression. The aim of this text is to give examples on how surveillance and patriarchal power form and manifest in a society. The thesis argues that the stiffness and strictness of patriarchal and heteronormative norms prevent different voices from expressing themselves diversely. The text aims to find answers on how to dismantle the normative views so that different voices could express themselves. This thesis is essayistic; it forms from different books, articles, interviews and by reflecting my own experiences. The texts are focused on Anglo-American and Finnish discourse. The topics of the thesis chapters move from symbolical strictness (normative) to more airy (non-normative) structures and voice expression. The text begins with my own experiences and thoughts on voice use and gender normativity in sound culture. The second chapter introduces Jeremy Bentham’s Panopticon - an architectural concept design and a theory of power. This chapter researches how normativity and control are established in a disciplinary society. The chapter approaches the Panopticon especially through the readings of Michel Foucault and Miran Bozovic. The third chapter addresses some examples of unequal use of voice to understand how the patriarchal voice expression works. The last chapters unravel the concepts of queer utopia, queer listening and safer space policies in order to find out how the patriarchal normativity can be questioned. The thesis indicates that the ultimate function of the disciplinary society is to diffuse rather than to concentrate. In these structures the subjects of power start to efficiently surveil themselves. This system of control leads to intersectional inequality in all fields where the voice is used. The patriarchal society excludes non-normative voices systematically by refusing to accept diverse ways of expression. The text points out how queer theory's approach to listening and voice expression can exercise our feminist vocal cords and ear. This practice can create safer space and more inclusive way of listening and expressing one's voice.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Mononen, Sini
Keywords
valta, ääni, sukupuoli, sukupuolen performatiivisuus, misogynia, kuuntelu, patriarkaalinen katse, patriarkaalinen korva
Other note
Citation