Aligning Personnel Support to Foster Personal Initiative

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-04-05
Department
Major/Subject
Leadership and Knowledge Management
Mcode
SCI3048
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
64 + 12
Series
Abstract
A proactive workforce is increasingly important for companies facing global competition in innovation-heavy, customer centric industries. Novel organizational models relying on employee autonomy further emphasize the need for initiative-taking individuals. While proactivity has been researched extensively, the means through which organizations can seek to tap into the potential for proactivity in their workforces have remained predominantly unidentified. The focus of this thesis is on how companies could utilize high-performance work practices (HPWPs) to foster personal initiative (PI) in the workforce. HPWPs are an area of interest within human resource management literature, whereas PI is a specific conceptualization of proactive behavior. This thesis combines these two distinct research streams in an effort to shed light on the relationships between them. This research followed a qualitative design and a single case study methodology. Literature on HPWPs and PI were synthesized to form a tentative model of the connections between the two. The data collection method of this study was theme interviews with employees of a Finnish, medium sized software company in a globally competitive environment (n=20). Statements by informants were mapped onto specific HPWPs and antecedents of PI. Direct quotes were also provided to add to the depth of analysis. The analyzed data were utilized to scrutinize the constructed theoretical model. The main finding of this study is that HPWPs such as decentralized decision making and flexible work assignments likely have an impact on the psychological antecedents of PI (PIAs). Additionally, the results suggest that intra-organizational communication might moderate the relationships between other HPWPs and PIAs, in addition having a direct relationship. Avenues for further research on the topic were proposed, as considering high-performance work practices and personal initiative jointly is still a rather novel approach. May this thesis serve as inspiration for future efforts to develop knowledge on ways to enhance proactivity through personnel support practices.

Työntekijöiden proaktiivisuus on yhä tärkeämpää yrityksille jotka kohtaavat maailmanlaajuista kilpailua innovaatio- ja asiakaskeskeisillä toimialoilla. Itseohjautuvuuteen perustuvat uudenlaiset organisaatiomallit korostavat aloitekykyisten yksilöiden tärkeyttä. Siinä missä proaktiivisuutta on tutkittu laajalti, keinot joita organisaatiot voisivat hyödyntää lisätäkseen työntekijöidensä aloitteellisuutta ovat enimmäkseen tunnistamattomia. Tässä diplomityössä tutkittiin, miten yritykset voisivat hyödyntää tuloshakuisia henkilöstökäytäntöjä edistääkseen aloitteellisuutta. Tuloshakuiset henkilöstökäytännöt ovat henkilöstöjohtamisen osa-alue, kun taas aloitteellisuus on yksi proaktiivisuuden käsitteistä. Tämä työ yhdistää kaksi edellä mainittua tutkimuskohdetta, tavoitteenaan luoda uutta tietoa niiden välisistä yhteyksistä. Tutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tapaustutkimusmetodia. Aloitteellisuuden ja tuloshakuisten henkilöstökäytäntöjen kytköksistä muodostettiin alustava teoreettinen malli taustakirjallisuuteen pohjautuen. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä oli teemahaastattelut suomalaisen, maailmanlaajuisesti kilpailevan keskisuuren ohjelmistoyrityksen työntekijöiden kanssa (n=20). Haastateltavien kommentit ryhmiteltiin aloitteellisuuden ja tuloshakuisten henkilöstökäytäntöjen käsitteiden mukaan. Analyysin syventämiseksi tarkasteltiin myös suoria lainauksia. Analysoitua dataa käytettiin muodostetun teoreettisen mallin kriittiseen tarkasteluun. Tämän työn keskeisin tulos on, että tuloshakuisia henkilöstökäytännöillä, kuten hajautetulla päätöksenteolla ja työtehtävien joustavuudella lienee vaikutusta aloitteellisuuden psykologisiin esitekijöihin. Lisäksi yrityksen sisäiset kommunikaatio-käytännöt saattavat moderoida muiden tuloshakuisten henkilöstökäytäntöjen ja aloitteellisuuden esitekijöiden välisiä suhteita suoran yhteytensä lisäksi. Lopuksi työssä ehdotetaan aiheita jatkotutkimukselle, sillä aloitteellisuuden ja tuloshakuisten henkilöstökäytäntöjen yhteistarkastelu on vielä kovin uutta. Olkoon tämä työ inspiraation lähde tulevaisuuden pyrkimyksille lisätä ymmärrystä aloitteellisuuden luomiselle henkilöstön tuen keinoin.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Ylitalo, Jari
Rajala, Sonja
Keywords
personal initiative, proactivity, hHigh-performance work practices, human resource management
Other note
Citation