Effectiveness of Agile Project Management in Large Projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relevant characteristics of agile project management and effectiveness considerations in large projects. In addition, applying agile methodologies in a large project was included to the research topics. The study consists of the literature review and ten in-depth interviews in the case project. The case project was selected by its size: it was a large agile project that had more than 100 members involved in eight different teams, each team consisting of 8-15 persons. In addition, the project was deployed to 16 countries around the world. Majority of the literature sources suggest using agile methodologies only in small or medium-sized projects. Large agile projects are not common, thus not well-researched topic. The best-known source for agile methodologies is the agile manifesto that was written in 2001 by a group of IT experts. This study used the agile manifesto as a main framework for researching the case project. The case project indicated that agile elements in a large project are challenging, but not impossible to implement. Continuous product delivery, effective communication, prioritized product features by customer, small and highly skilled teams, collocated stakeholders, customer commitment and experience with agile methods were found from the case project. The mentioned elements helped the large project to be effective and agile. However, time-consuming software testing, strict and siloed processes, mini waterfalls and dealing with defects were the challenging factors that prevented the project to be fully agile. Concerning the interview results and effectiveness factors by Wateridge (1998, p. 60, 63), the case project seems to have majority of the factors: it meets user requirements, satisfies customer, meets quality and delivers working software on time. Successfully implemented agile elements help the project team for favorable outcome and improve the effectiveness. The profound question "why" is asked more often than question "what". The agile working methods enable doing right things because of the iterative nature. In addition, the quality prize from the customer's organization and willingness to expand the current agile working model to the other business units at the customer's organization are also strong evidences of effective agile project.

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia ketterän projektinhallinnan ominaispiirteet ja tehokkuus suurissa projekteissa. Työ keskittyi myös tutkimaan, kuinka ketteriä menetelmiä sovelletaan suuressa projektissa. Tutkimus koostuu kirjallisuusanalyysistä ja kymmenestä syvähaastattelusta suuressa ketterässä projektissa. Tutkittava projekti valittiin koon perusteella: projektissa oli mukana yli sata henkilöä kahdeksassa tiimissä, joista jokaisessa oli 8-15 jäsentä. Lisäksi projekti kattaa 16 eri maata. Suurin osa kirjallisuudesta kehottaa käyttämään ketteriä menetelmiä vain pienissä ja keskisuurissa projekteissa. Suuret ketterät projektit eivät ole yleisiä, joten niitä ei ole myöskään tutkittu paljoa. Paras lähde ketteriin menetelmiin on Ketterä manifesti, joka on julkaistu vuonna 2001. Tämä työ käyttää ketterää manifestia tutkittavan projektin analysointiin. Tutkittava projekti osoitti, että ketterät elementit ovat haastavia, mutta ei mahdottomia toteuttaa suuressa projektissa. Jatkuva tuotteen toimitus, tehokas kommunikointi, ominaisuuksien priorisointi asiakkaan toimesta, pienet ja osaavat tiimit, samaan paikkaan sijoitetut sidosryhmät, asiakkaan sitoutuminen ja kokemus ketteristä menetelmistä oli havaittavissa tutkimusprojektissa. Mainitut seikat auttoivat suuren projektin tehokkuudessa ja ketteryydessä. Aikaa vievä testaus, rajatut ja tiukat prosessit, pienet vesiputoukset sekä virheiden selvittäminen olivat haastavia tekijöitä, jotka estivät projektin täydellisen ketteryyden. Haastattelujen perusteella projekti täyttää asiakkaan vaatimukset, tyydyttää asiakasta, täyttää laatuvaatimukset sekä on aikataulussa. Oleellinen tehokkuuteen vaikuttava tekijä on ketterät työskentelymenetelmät, jotka edesauttavat oikeiden asioiden tekemistä. Oikeiden asioiden tekeminen on tärkeämpää kuin asioiden tekeminen oikein. Kysymys "miksi" on kysymystä "mitä" tärkeämpi. Ketterät työskentelytavat mahdollistavat oikeiden asioiden tekemisen ja kysymisen iteratiivisen luonteen ansiosta. Asiakasorganisaatio suunnittelee ottavansa ketterän mallin käyttöön myös muissa liiketoimintayksiköissä organisaation sisällä, joka on myös merkki tehokkaasta projektista.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Erlingsson, Magnus
Keywords
agile, ketterät ohjelmistomenetelmät, effectiveness, scrum, large project, projektien tehokkuus, scrum, suuret projektit, XP, project management
Other note
Citation