Don't Call Me Shirley. Ajatelmia hassusta parodiasta.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
25+1
Series
Abstract
Keskeiset kysymykset, joita tutkielmassani pohdin, ovat miksi parodia on hauskaa, mitä kerronnallisia keinoja käyttämällä parodinen vitsi muodostuu ja mikä saa ihmisen nauttimaan parodiasta. Termi parodia tulee kreikankielisestä sanasta paroidia, joka on rakentunut etuliitteestä para-, joka viittaa läheiseen, viereiseen, vastakkaiseen tai toisessa ulottuvuudessa olevaan samankaltaisuuteen, sekä sanasta oide, joka tarkoittaa laulua tai runoa. Parodia ei ole olemukseltaan välttämättömän pahantahtoinen, vaan on usein kunnianosoitus alkuperäiselle kohteelleen. Parodinen elokuva on elokuvahistoriallista vuoropuhelua, intertekstuaalisuutta ja ilmenee joko kokonaisina omina teoksinaan tai pieninä vihjauksina ja kumarruksina aiemmille tekijöille. Parodisen vitsin perustana on aina muutos johonkin tunnistettavaan elementtiin. Muutos voi olla uusi asiayhteys, uusi lopputulema, uudelleentulkinta tai lisätty elementti. Monista asioista tulee koomisia, kun ne esitetään täysin uudessa valossa ja käytetään vain tiettyjä elementtejä alkuperäisteoksesta. Kohtaus voi esimerkiksi alkaa tunnistettavalla tavalla, mutta loppua toisin kuin alkuperäisteoksen tuntija odottaisi. Olen jakanut parodisen vitsin muodostuskeinoja kahteen eri pääkategoriaan, muuntelu ja itsereflektio. Vastakkaisuus ja liioittelu ovat muutosten selkeämpiä muotoja, mutta eroja voi muodostaa myös kohtaukseen kuulumattomien elementtien lisäämisellä ja tyylillisillä muutoksilla. Dialogin ja elokuvan elementtien kirjaimellinen tulkinta on hyvin selkeä parodian konventio. Itsestään selvät asiat sanotaan ääneen ja puheenparret näytetään kirjaimellisesti. Myös elokuvalliset keinot tehdään näkyviksi. Kirjaimellinen tulkintatapa on keino tehdä pilkkaa parodian kohteesta vähentämällä sen sentimentaalista arvoa. Katsomalla parodista elokuvaa, joka pilkkaa ilmeisiä epäjohdonmukaisuuksia, katsoja muodostaa uutta tietoa ja voi kokea itse keksineensä tuon uuden tiedon. Jos katsoja tuntee parodian kohteen ja lähtötilanteen, se osaa odottaa kommenttia. Katsoja samalla aikaa siis tietää mitä pitäisi tapahtua, mutta pääsee parhaimmassa tapauksessa seuraamaan yllättävää käännettä. Lainaaminen ja edellisiin teoksiin viittaaminen on ollut läsnä niin kauan kuin tekstiä tai taidetta on tuotettu. Parodia on kritiikkiä ja kommentointia ja ennen kaikkea keskustelua yleisön kanssa. Yksittäisiä parodisia vitsejä löytyy lähes kaikista komediaelokuvista ja selkeästi parodiaan keskittyvistä elokuvista on muodostunut kokonainen, selkeästi tunnistettava genre, jota ei kuitenkaan yhdistä muoto, vaan tulkinta.

The focus of my essay is on the funniness of parody. Why do we consider it enjoyable and how are parodic jokes structured. The word parody originates in Greek paroidia, consisting of the prefix para-, meaning close, opposite, parallel or other-dimensional and the word oide, song. Parody is not necessarily malevolent, but often honours its original source material. Parody in film is historical dialogue, intertextuality and appears in complete works or as small nods to the original artists. The basis of a parodic joke is always a noticeable change in some element. The change can be in the context, a new result of actions, reinterpretation or an added element. Many things become comical in new environments. A scene may begin as expected, but end in a way the viewer could not foresee. I have divided the methods of telling a parodic joke in two main categories, alteration and self-reflection. Inversion and exaggeration are the simplest ways, but it’s also possible to induce change through the inclusion of new elements and stylistic changes. The literal interpretation of dialogue and film as a medium is a common convention in parody. The obvious is said out loud and idioms become reality. Literalization is a way to make fun about the source material and reduce its sentimental value. By looking at a parodic film that mocks obvious inconsistencies, the viewer creates new information and can enjoy the act of perception and understanding. If the viewer is familiar with the source material, he is aware of what should happen and can be surprised at the new outcome of the scene. Quoting has been present as long as any text or art has existed. Parody is critique and commentary and most of all, constant dialogue with the audience. Standalone parodic jokes are present in nearly all comedy films and parody film has become a genre of its own, not connected via form, but method of interpretation.
Description
Supervisor
Lakanen, Anne
Thesis advisor
Franzén, Oskar
Keywords
parodia, komedia, elokuva, vitsi, intertekstuaalisuus
Other note
Citation