National sea transport demand and capacity forecasting with system dymamics

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
64 s. + liitt.
Series
Abstract
Suurin osa Suomen ulkomaankaupasta käyttää merikuljetuksia. Tämän vuoksi satamilla on merkittävä osuus valtakunnallisessa kuljetusjärjestelmässä. Viimeaikoina satamissa on ollut myös kasvava määrä transitokuljetuksia, jotka kulkevat Suomen kautta Venäjälle. Tässä diplomityössä rakennetaan systeemidynamiikkamalli valtakunnallisen satamajärjestelmän pitkän ajan ennustamista varten. Mallin tarkoituksena on parantaa ymmärrystä kausaalimekanismeista, jotka määrittävät kokonaisjårjestelmän käyttäytymisen. Mallia voidaan käyttää makrotaloudellisten muutosten vaikutusten tutkimiseen liikennejärjestelmässä. Mallissa käsitellään yksikkökuljetuksia (kontteja, perävaunuja ja rekkoja), ja mallissa on kuvattu tärkeimmät satamat, joiden kautta yksikkökuljetukset kulkevat. Työssä esitetty systeemidynamiikkamalli voidaan jakaa kolmeen osaan: a) satamakohtaiseen kapasiteetin muodostumisprosessiin, b) kysynnän ennustusprosessiin, jonka perusteella satamien omistajat päättävät halutun kapasiteetin määrän satamassaan sekä c) satamien markkinaosuuksien muodostusprosessiin. Kokonaiskuljetuskysyntä on systeemidynamiikkamallissa ulkoinen muuttuja, joka voi noudattaa eri makrotaloudellisia skenaarioita vastaavia kehityskulkuja.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Ylén, Jean-Peter
Keywords
system dynamics, systeemidynamiikka, logistics, logistiikka, transport, kuljetus, forecasting, ennustaminen
Other note
Citation