Sopimussakko riskienhallinnan välineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Yritysten liiketoiminta edellyttää erilaisten sopimusten tekemistä. Sopimuksilla pyritään mahdollistamaan kannattava liiketoiminta ja yrityksen varallisuuden lisääminen. Ennen sopimuksen tekemistä yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa sopimusehtoihin, valita kumppaninsa tai jättää sopimus tekemättä. Sopimuksen tekemisen jälkeen sopimus sitoo osapuolia, eikä sopimusta voi yksipuolisesti muuttaa ilman sopimuskumppanin hyväksyntää. Sopimus velvoittaa osapuolia toimimaan sovitulla tavalla, joten sopimuksen tekemiseen liittyy riski epäsuotuisista velvoitteista. Yritykselle on tärkeää tiedostaa riskit ja velvoitteet joihin se sitoutuu sopimuksen tehdessään. Sopimusrikkomuksesta seuraavaan vahingonkorvaukseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtaa asian käsittelyyn oikeusteitse. Liiketaloudellisesta näkökulmasta yrityksen tulisi selvittää riitatilanteet mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Sopimussakko on yksi yrityksen keinoista hallita sopimusten tekemiseen liittyviä riskejä. Tutkielman tarkoitus on selvittää sopimussakon roolia liikesopimusten normina.
Description
Thesis advisor
Luukkonen, Marja
Keywords
sopimussakko, sopimusehdot, vahingonkorvaus, vastuunrajoitus
Other note
Citation