Pysäköinti ja kestävä kehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
123 + [10]
Series
Abstract
Suomen liikenne- ja viestintäministeriö sekä monet kaupungit ovat sisällyttäneet strategioihinsa kestävän kehityksen toimintamallin. Kestävä kehitys on tullut olennaiseksi osaksi tie-, katu- ja liikennesuunnittelua. Kumminkin kestävän kehityksen mukainen toteutusmalli on jäänyt puutteelliseksi pysäköinnin suunnittelussa, vaikka pysäköinti on keskeinen osa maankäytön suunnittelua. Pysäköintijärjestelmä vaikuttaa niin alueiden tiiveyteen, viihtyisyyteen, turvallisuuteen kuin kokonaisvaltaisesti liikennejärjestelmän toimivuuteen ja ympäristöhaittoihin. Tässä työssä tutkitaan, miten kestävän kehityksen toimintamalli voidaan huomioida kokonaisvaltaisesti pysäköinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Keskeisiä tutkimusaiheita on se, kuinka kestävän kehityksen mukaisella pysäköinnin suunnittelulla on mahdollista edistää kevyen- ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia, parantaa liikenneturvallisuutta ja minimoida ympäristöhaittoja niin, että alueen toimivuus ja kilpailukyky turvataan. Työn aikana kerättiin haastattelemalla 17 suomalaisen asiantuntijan näkemys mm. liikennekulttuurin kehityksestä ja kestävän kehityksen mukaisesta pysäköinnistä. Lisäksi työssä kerättiin haastattelemalla kuudesta suomalaisesta kohteesta näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista pysäköintijärjestelmistä. Kirjallisuus- ja haastattelututkimuksessa saatuja tuloksia sovelletaan kestävän kehityksen mukaisen pysäköintijärjestelmän suunnitteluun. Tapaustutkimus vahvistaa saatujen tulosten oikeellisuutta. Tutkimuksen tuloksena on, että kestävän kehityksen toimintamallin mukainen pysäköinti mm. vähentää moottoriajoneuvoliikenteen määrää, eri kulkumuotojen mahdollisia konfliktipisteitä sekä mahdollistaa tiiviin, viihtyisän kaupunkirakenteen. Työssä esitetään pysäköintijärjestelmien ominaisuudet, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisen pysäköinnin toteutumisen sekä työssä otetaan kantaa, miten pysäköintipaikkojen vähentämisestä saavutettavien hyötyjen avulla pystyttäisiin tukemaan nykyistä enemmän kestävän kehityksen mukaisia kulkumuotoja. Lisäksi työn muutosanalyysistä voidaan huomata, että kestävä kehitys voi myös olla kustannustehokas ratkaisu.

Finnish Ministry of Transport and Communications and many cities have included a sustainable development approach for their strategies. Sustainability has become an integral part of road, street and traffic planning. Sustainable approach has still remained incomplete in the parking design, even though parking is a key part of land-use planning. Parking areas are influential in the compactness of the regions, comfort, security and overall functionality of transport and environmental impacts. This paper examines how sustainability can be considered with a holistic approach to parking design and implementation. The main research topic is how sustainable development in the parking planning can promotes possibilities for pedestrians, bicycle and public transport, improve road safety and minimize environmental impacts, so that the region's performance and competitiveness are guaranteed. During the work 17 Finnish experts' views, for example cultural development of traffic and sustainable development parking planning, were collected by interviewing. Interviews were also collected from six Finnish case examples from experiences of various parking systems. The results are then applied to a parking plan according to sustainable development. The correctness of the results is verified by case studies. The result of the study is that sustainable approach to parking planning development reduces motor vehicle traffic, the number of potential conflicts of different traffic modes and allows better possibilities for a close, comfortable urban structure. The study presents the parking system features that enable the implementation of parking solutions in accordance with the sustainable development and offers resolution how sustainable traffic modes can be advanced with the gains from reduction of parking areas.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Sarjanoja, Erkki
Keywords
kestävä kehitys, ilmastonmuutos, pysäköinti, maankäyttö, pysäköintijärjestelmä, sustainability, climate change, parking, land-use, parking system
Other note
Citation