The Impact of Sea Water Quality on the Performance of a Sea Water Scrubber

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Abstract
Laivaliikenne aiheuttaa huomattavan osan rikkidioksidipäästöistä maailmanlaajuisesti. Tämä johtuu pääasiassa laivoissa käytettävistä korkearikkisistä polttoaineista. Kansainvälinen Merenkulkujärjestö ja Euroopan Unioni rajoittavat asteittain sallittuja laivapolttoaineiden rikkipitoisuuksia. Vaihtoehtona vähärikkisen polttoaineen käytölle on puhdistaa pakokaasut pesurilla. Työn tarkoituksena on selvittää aiheutuuko merivesipesurin käytölle maantieteellisiä rajoituksia riippuen pesuveden alkaliniteetista. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat suljetut vesialueet, kuten satamat ja jokisuistot, missä veden vaihtuminen voi olla rajoitettua. Lisäksi työssä selvitetään pakokaasun muodostumista ja ominaisuuksia eri laivakoneistoissa. Merivesipesuri hyödyntää veden luonnollista alkalisuutta pakokaasusta liuenneen rikkidioksidin neutralointiin. Pesuveden korkea alkaliniteetti parantaa neutralointitehokkuutta ja veden sietokykyä prosessia kohtaan, pH-arvon laskematta liikaa. Avomerellä alkaliniteetti on suhteellisen vakio ja korkea - poikkeuksena Itämeri, jossa veden vaihtuminen on rajoitettua. Suljetuilla vesialueilla alkaliniteetti voi vaihdella merkittävästi. Kalsiittinen maaperä valuma-alueella aiheuttaa korkean alkaliniteetin joissa ja jokisuistoissa. Työssä käsiteltyjen tekijöiden perusteella voidaan arvioida vesialueen alkaliniteettia. Tärkeimmät alkaliniteettiin vaikuttavat tekijät ovat maantieteellinen sijainti, veden vaihtuminen, virtaukset ja valuma-alueen maaperä. Pesuriin virtaavan pakokaasun määrään vaikuttavat pääasiassa moottorin koko, tyyppi, kuorma ja mahdolliset apulaitteet. Työssä esitetty tieto perustuu kirjallisuuteen sekä kommunikointiin ympäristöasiantuntijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Työssä saatuja tuloksia voidaan käyttää pohjatietoina suunnitellessa merivesipesuria ja sen käyttöä.
Description
Supervisor
Häkkinen, Pentti
Thesis advisor
Henriksson, Torbjörn
Keywords
alkalinity, alkaliniteetti, exhaust gas, pakokaasu, emissions, päästöt, sulphur dioxide, rikkidioksidi, sea water, merivesi, scrubber, pesuri
Other note
Citation