Deriving the objectives of corporate real estate management from corporate values and strategy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 60
Series
Abstract
The study was set out to attest the role of Corporate Real Estate Management (CREM) in corporations and to enable its development as one of the strategic resources. The main research question is: How the objectives of corporate real estate management can be reflected from corporate strategy and values? During the study process it became clear that companies do not recognize the possibilities of CREM to add value for core business and thus the cooperation between CREM and strategic decision making is too exiguous or non-existent. Existing models about linkage between corporate real estate and corporate strategy are either too complicated and theoretical or do not answer the needs of present-day. The study was conducted by literature review and multiple case study. In literature review the first part focuses on corporate strategy, values and strategic communication using books about strategic communication. The second part is about CREM journal articles published in scientific real estate journals being the main source of information. In case study part strategies and values of four listed large-scale companies operating in Finland are studied and the functionality of created framework is tested. The study will present a framework for aligning corporate strategy, values and CREM. The means of CREM to add value for core business are illustrated by combining the values of the company and the most essential variables of CREM. These variables are financial, physical, organizational and environmental. The study will be of use for corporate management to understand how corporate real estate can be significant resource for company. Also corporate real estate professional will benefit from the model and can use it to create and present strategies and to convince the business management.

Tämän diplomityön tarkoituksena on vahvistaa strategisen toimitilajohtamisen roolia yrityksissä, ja edesauttaa sen kehittymistä yhdeksi strategisista resursseista. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on: Kuinka strategisen toimitilajohtamisen tavoitteet voidaan johtaa yritysstrategiasta ja arvoista? Tutkimusprosessin aikana selvisi, että useimmat yritykset eivät tunnista strategisen toimitilajohtamisen mahdollisuuksia lisätä ydinliiketoiminnan arvoa. Tästä johtuen yhteistyö strategisen toimitilajohtamisen ja strategisen päätöksenteon välillä on heikko ja tai sitä ei ole lainkaan. Olemassa olevat mallit yhteydestä yritysstrategian ja yritysten toimitilojen välillä ovat joko liian monimutkaisia ja teoreettisia tai eivät muuten vastaa nykyhetken tarpeita, Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin kirjallisuustutkimusta ja usean tapauksen tutkimusta. Kirjallisuustutkimuksen ensimmäinen osa keskittyy yritysstrategiaan, arvoihin ja strategiaviestintään, ja aineistona on käytetty strategiaviestintää käsittelevää kirjallisuutta. Toisessa osassa tutkitaan strategista toimitilajohtamista hyödyntäen pääosin tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Tapaustutkimusosiossa käsitellään neljää listattua, suurta yritystä, jotka toimivat Suomessa, ja tutkitaan luodun viitekehyksen toimivuutta. Tutkimus esittelee viitekehyksen, jonka avulla yrityksen strategia, arvot ja strateginen toimitilajohtaminen voidaan yhdistää ymmärrettävällä tavalla. Strategisen toimitilajohtamisen keinot, joilla voidaan lisätä ydinliiketoiminnan arvoa, esitetään integroimalla yrityksen arvot ja strategisen toimitilajohtamisen olennaisimmat osa-alueet. Näihin osa-alueisiin kuuluu taloudellinen, fyysinen, organisatorinen ja ympäristöön liittyvä muuttuja. Tutkimus auttaa yritysjohtoa ymmärtämään strategisen toimitilajohtamisen tärkeyden ja edesauttaa siten sen kehittymistä yhdeksi strategisen päätöksenteon osa-alueeksi. Alan ammattilaiset taas voivat käyttää tutkimusta hyödykseen luodessaan strategioita ja esitellessään niitä yritysjohdolle.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Tuomela, Antti
Keywords
corporate strategy, yritysstrategia, strategic communication, arvot, core values, strategiaviestintä, corporate real estate management, strateginen toimitilajohtaminen, corporate real estate, yrityksen toimitila
Other note
Citation