Technology Outsourcing by Partnering

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
(6) + 97 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on kehittää prosessi, jonka avulla tutkimuksen toimeksiantaja-yritys voi systemaattisesti luoda kumppanuussuhteita muiden yritysten kanssa tavoitteenaan ostaa ulkopuolelta tuotteensa komponentteja ja niihin liittyvää suunnittelua. Ulkoistamisella yritys tavoittelee autoteollisuuden mallin mukaista kumppaniverkostoa, jonka avulla tuotekustannuksia pyritään laskemaan tai uutta osaamista hankkimaan entistä joustavammin. Tutkimusongelma voidaan ilmaista kysymyksenä: Kuinka muodostaa menestyksekkäitä kumppanuussuhteita ulkopuolisten teknologiayritysten kanssa ja kehittää teknologiaa ja tuotteita yhteistyössä niiden kanssa? Tämä tutkimus pyrkii löytämään vastauksen seuraaviin osaongelmiin. 1. Mitä hyötyjä yritys toivoo yhteistyöllä saavansa? 2. Mitkä tekijät vaikuttavat yhteistyön menestyksellisyyteen? 3. Millä käytännön toimilla yhteistyö luodaan ja kuinka sitä hallitaan? Tutkimus keskittyy etsimään yhteistyömalleja kirjallisuudesta ja pyrkii niiden pohjalta kehittämään tutkimuksen toimeksiantajalle sovellettavan mallin yhteistyön käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Kirjallisuustutkimuksella pyritään myös selvittämään, minkälaisia hyötyjä muut yritykset ovat yhteistöillä saavuttaneet. Kehitettyä mallia arvioidaan tämän jälkeen yrityksen aiemmin tekemien yhteistyöprojektien valossa. Haastatteluilla selvitetään ohjeen tulevien käyttäjien kokemuksia ja toiveita prosessille. Mallia testataan yhdessä toteutettavassa projektissa. Tällä testillä pyritään selvittämään mallin käytettävyyttä ja puutteita. Referenssiprojekteista ja haastatteluista saatujen kokemusten perusteella toimeksiantajalle kehitetään ehdotus yhteistyö-prosessiksi. Prosessia täydentämään kehitetään työkaluja, jotka auttavat viemään läpi prosessin eri vaiheet. Työkalut ja esimerkit niiden käytöstä testiprojektissa esitetään liitteissä. Tehty tutkimus on kiinteästi kytköksissä toimeksiantajayrityksen liiketoimintaan ja organisaatioon. Tämä on syytä ottaa huomioon, jos tuloksia yritetään soveltaa muualla. Suurin osa asioista pätee kuitenkin yhteistöihin liiketoiminnasta tai yrityksestä riippumatta.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi|Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Penttinen, Ari
Keywords
Other note
Citation