Nopea-laajakaistainvestointien kriittiset tekijät haja-asutusalueilla operaattorien näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
Nopeasta tietoliikenneyhteydestä on tullut elintärkeä palvelu jokapäiväiselle elämälle ja yritystoiminnalle. Nopeita laajakaistoja on kuitenkin vaikea saada kannattamaan haja-asutusalueilla. Tästä johtuen Suomen hallitus käynnisti "Laajakaista 2015" -hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea julkisen tuen avulla nopean laajakaistan leviämistä haja-asutusalueille Suomessa. Julkinen tuki ei ole kuitenkaan saanut aikaan odotettua investointiaktiivisuutta kaikkien operaattorien keskuudessa. Tähän tilanteeseen liittyen tämä tutkimus selvittää nopea-laajakaistainvestointien kriittisiä tekijöitä operaattorien näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla oli tavoite määrittää eri operaattorien ominaisuuksia haja-asutusalueiden laajakaistahankkeissa ja löytää välineitä ymmärtää ja parantaa "Laajakaista 2015" -hanketta. Tutkimus toteutettiin teemahaastattelumetodin ja tekno-ekonomisen arvioinnin avulla. Tutkimusta varten haastateltiin asiantuntijoita kahdeksalta suomalaiselta operaattorilta. Lisäksi muutamia muita asiantuntijoita kuultiin eri organisaatioista kuten Viestintävirastosta. Tutkimuksessa nousi esille kolme keskeistä kriittistä tekijää nopea-laajakaistainvestoinneissa. Ensimmäinen tekijä, yhteensopivuus kokonaisstrategian kanssa, korostuu haja-asutusalueiden investoinneissa, jotka usein vaativat joustavia kannattavuustavoitteita ja tuotteiden räätälöintiä. Toinen kriittinen tekijä on penetraatio, joka muodostaa tavallisesti merkittävimmät riskit haja-asutusalueiden laajakaistainvestoinneissa. Alhainen asukastiheys nostaa kustannuksia tilaajaa kohden, mikä puolestaan laskee penetraatiota. Lisäksi penetraatioriskin merkitystä usein lisää todellisen kysyntätiedon puuttuminen verkon suunnitteluvaiheessa. Kolmas kriittinen tekijä, paikallinen aktiivisuus, tuo esille alueen asukkaiden ja kuntien merkityksen haja-asutusalueiden laajakaistainvestointien kannattavuudessa. Paikallinen aktiivisuus on yleensä jopa edellytys investointien kannattavuudelle. Tulosten perusteella haja-asutusalueiden nopea-laajakaistainvestointeja voitaisiin tehokkaimmin kehittää vähentämällä penetraatioriskiä. Tämä voitaisiin käytännössä toteuttaa esimerkiksi siirtymällä enemmän kysyntäperusteiseen verkkorakenteeseen ennakoivien kysyntäkartoitusten ja aikaista liittymistä suosivan hinnoittelun avulla.

A fast broadband connection has become a vital service for everyday life and entrepreneurship. However, the profitability of high-speed broadband investments is a significant problem in rural areas. For this reason, the Finnish government has launched the Broadband 2015 Project, which aims to assist the extension of fiber networks in the rural areas of Finland by providing a public subsidy. However, this subsidy has not encouraged activity among all operators. Based on this situation, this research probes the critical factors of high-speed broadband investments from the perspective of operators. The underlying aim of the research is to define generally the characteristics of different operators in the rural area broadband investments as well as find tools for understanding and improving the Broadband 2015 project. The research was performed using the theme interview method and techno-economic evaluation. Eight different Finnish operators were interviewed for the research. In addition, several experts were interviewed in the government and other organizations. This research found three main critical factors affecting high-speed broadband investments in rural areas. The first factor, co-ordination with overall strategy, is emphasized in the rural area investments, which usually require flexible profitability targets and product tailoring. The market penetration is the second critical factor which usually becomes the most significant risk in the rural area broadband investments. The penetration is often hampered by low population density, which also increases costs per subscriber. Moreover, the penetration risk is increased in a network planning phase because demand is hard to forecast based on generally used methods in rural areas. The last critical factor, local activity, stresses the importance of local inhabitants and municipalities who can significantly affect the profitability of rural area broadband investments. Their activity is usually needed to facilitate profitable rural area broadband investments. The results show that the high-speed broadband investments in rural areas could be improved by diminishing the penetration risk. This risk could be reduced, for example, by moving toward more demand based network structure using advanced demand surveys and by promoting the preferential pricing of early connections.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Parantainen, Juha
Keywords
fiber broadband, rural area, rollout, techno-economic evaluation, broadband 2015, valokuitulaajakaista, haja-asutusalue, tekno-ekonominen malli, laajakaista 2015, teemahaastattelu
Other note
Citation