Development of the Management of the Competitor Intelligence Needed by the Corporate Management of a Forest Industry Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Mat-91
Degree programme
Language
fi
Pages
112
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä ollaan kehittämässä kilpailijatiedon hallintaa. Työn tutkimusongelmana oli kysymys: voidaanko kohdeyrityksen konsernijohdolle välittää aikaisempaa tehokkaammin sen tarvitsemaa kilpailijatietoa aiheuttamatta tarpeettomia lisäkustannuksia. Työn päätavoitteena oli selvittää, miten tämä voidaan tehdä. Tärkeimmät tutkimusmenetelmät olivat kirjallisuustutkimus ja haastattelut. Kilpailijatiedon hallinnan kehittämiskeinoja etsittiin kahdeksasta yhtiöstä. Saatujen tulosten mukaan konsernijohdolle jatkuvaluonteisesti tehtävien kilpailija-analyysien tulee koostua hajautetusti tehtävistä kilpailija-analyyseistä ja analyyseistä, joissa kilpailijoita tarkastellaan useita eri liiketoimintoja harjoittavina kokonaisuuksina. Kun kilpailijatiedon hallinta hajautetaan, kyetään käyttämään hyväksi koko organisaation tietämystä kilpailijoista. Avaintekijät hajautetun kilpailijatiedon hallinnan toimivuuden kannalta ovat konsernijohdon päätösvalta kerättävän tiedon aihepiiristä päätettäessä, henkilöstön motivointi sekä formalisoimaton tiedonvaihto. Tarkasteltaessa kilpailijaa useita eri liiketoimintoja harjoittavana kokonaisuutena, kannattaa keskittyä kilpailijan strategian muutossuunnan formaaliseen analysoitiin lähinnä julkisen tiedon avulla. Tutkimuksen tuloksia tullaan soveltamaan aluksi yhdellä kohdeyrityksen toimialalla.
Description
Supervisor
Kaila, Martti M.
Thesis advisor
Lehtonen, Markku
Keywords
Other note
Citation