Information Asymmetry and Signaling - What do we really know?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
115+51
Series
Abstract
During the past three decades, the concepts of information asymmetry and signaling have been widely applied in the research of the fields of economics, finance, marketing, and even business. The disciplinary orientations and application areas of the related research have become diverse, but the scientific discourses related to information asymmetry and signaling have not been studied comprehensively from the perspective of management before. The aim of the present study is to shape the de facto structure of the recent information asymmetry and signaling discourses, based on contemporary bibliometric methodology. The research aims to provide answers to the following questions. (i) How are the discourses manifested in the publication of scientific research? (ii) How are the discourses tied to the existing body of research? (iii) What are the key theoretical perspectives, antecedents and methodological approaches applied in the discourses, and how are they related to each other? (iv) What are the key disciplinary research orientations in the discourses? (v) How are the recent information asymmetry and signaling discourses related to each other? Altogether 872 information asymmetry and signaling related articles published in 59 quality journals between 1992 and 2001 were selected as the population of source data. In addition to acquiring the bibliographic data for these articles, an article-by-article identification of key theories, antecedents, and methods was conducted. Descriptive analysis, citation analysis, and conceptual network analysis were performed on the data. The results of the analysis indicate that the concepts of information asymmetry and signaling have been relatively actively applied in contemporary management research, being widely distributed in terms of disciplinary orientation and authorship. Generally, the most central contextual fields are economics and finance. The signaling discourse has been rather active also on the fields of marketing and business. Organization and behavioral sciences clearly have the least linkages to the discourses. Capital markets, game theory, corporate finance, agency theory, and bargaining have been the most central theoretical perspectives in the discourses. Equilibrium, pricing, contracting, performance, and uncertainty/risk have been the key research antecedents. About 8 to 10 clear streams were found from inside of each of the discourses. It also appears that the information asymmetry and signaling discourses overlap less than expected. The reliability and validity of the results were carefully discussed, and suggestions for further research were proposed.

Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana informaatioepäsymmetrian sekä signaloinnin käsitteitä on useasti käytetty kansantaloustieteen, rahoituksen, markkinoinnin ja jopa liiketoiminnan tutkimuksessa. Em. käsitteisiin liittyvän tutkimuksen tieteelliset suuntaukset ja sovelluskohteet ovat ajan mittaan tulleet hyvin moninaisiksi. Informaatioepäsymmetriaan ja signalointiin liittyviä tieteellisiä diskursseja ei ole kuitenkaan tähän mennessä tutkittu kattavasti yrityksen johtamisteorioiden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa viimeaikaan sijoittuvien informaatioepä-symmetria- ja signalointidiskurssien faktuaalista rakennetta käyttäen ajanmukaisia bibliometrisiä analyysimenetelmiä. Tutkimus pyrkii tuottamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin. (i) Miten em. diskurssit ilmenevät tieteellisen tutkimuksen julkaisussa? (ii) Miten diskurssit sitoutuvat olemassa olevaan tutkimustietoon? (iii) Mitkä ovat diskurssien keskeiset teoriat, antesedentit ja metodit, ja millaiset ovat näiden väliset liitokset? (iv) Mitkä ovat diskurssien sisällä olevat keskeiset suuntaukset? (v) Mikä on informaatioepä-symmetria- ja signalointidiskurssien suhde toisiinsa? Tutkimusaineistoksi valittiin perusjoukko, joka muodostui 872 artikkelista, jotka oli julkaistu 59 laadukkaassa tieteellisessä aikakauslehdessä vuosina 1992 - 2001. Ko. artik-keleista hankittiin ensin niihin liittyvä bibliografinen data, ja sitten artikkelit käytiin yksitellen läpi keskeisten teorioiden, antesedenttien ja metodien tunnistamiseksi. Tämän jälkeen analysointimenetelminä käytettiin kuvailevaa analyysiä, sitaatioanalyysiä sekä käsitteellistä verkostoanalyysiä. Tehtyyn analyysiin pohjautuen voidaan todeta, että käsitteitä informaatioepäsymmetria ja signalointi on käytetty suhteellisen aktiivisesti viimeaikaisessa liikkeenjohdon tutkimuk-sessa. Diskurssit ovat jakautuneet laajalle tieteellisten suuntausten sekä tutkijoiden suhteen. Yleisellä tasolla kansantaloustiede ja rahoitus ovat keskeisimmät kontekstu-aaliset alueet. Signalointiin liittyvä diskurssi on ollut suhteellisen aktiivista myös markkinointi- sekä liiketoi-mintatutkimuksen alueilla. Organisaatio- ja käyttäytymistieteillä on selvästi heikoimmat yhteydet ko. diskursseihin. Rahoitusmarkkinat, peliteoria, yrityksen rahoitus, agenttiteoria sekä huutokauppateoria ovat olleet diskurssien keskeisimpiä teorioita. Tasapainotila, hinnoittelu, sopimukset, tuloksellisuus sekä epävarmuus/riski ovat olleet keskeisimpiä tutkimusantesedentteja. Noin 8 - 10 selvää suuntausta oli löydettävissä diskurssien sisältä. Analyysin perusteella informaatioepäsymmetriaan ja signalointiin liittyvät diskurssit ovat oletettua vähemmän päällekkäisiä. Tutkimuksen luotettavuutta pohdittiin tarkoin, ja aiheita jatkotukimukselle ehdotettiin.
Description
Supervisor
Tikkanen, Henrikki
Keywords
information asymmetry, Informaatioepäsymmetria, signaling, signalointi, discourse, diskurssi, bibliometrics, bibliometria, citation analysis, sitaatioanalyysi, conceptual network analysis, käsitteellinen verkostoanalyysi
Other note
Citation