Pystyeristysseinä pilaantuneiden maiden eristysrakenteena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
Rak-50
Degree programme
Language
fi
Pages
120+14
Series
Abstract
This thesis explores the use of vertical cut-off walls as a barrier at contaminated sites. It comprises a literature survey, examples for calculating the stability of slurry trenches, laboratory tests and a case study. The literature survey presents the most common cut-off methods, which include soil-bentonite and cement-bentonite slurry walls, the vibrating beam method, stabilisation, deep soil mixing, jet grouting, steel and HDPE sheet piling, ground freezing and permeable reactive barrier walls. Two different methods for calculating the stability of cement-bentonite slurry trenches are presented complete with sample calculations. Laboratory tests for slurry are also presented, as the proportions of the cement-bentonite slurry are determined by testing slurry properties before construction. The end of the literature survey concentrates on quality control during construction, working methods for trench excavation and the cost of cement-bentonite cut-off walls. In 2004-2005, a cement-bentonite slurry wall was constructed to contain an old waste disposal site in Myllypuro, Helsinki. The depth of the wall ranges from 2 to 12 m and the wall is anchored to a low-permeability soil layer or bedrock. The Myllypuro case study includes a detailed description of the permission procedure, the process of selecting the contractor and independent quality controller, working methods, quality control and the schedule at the construction site.

Tässä diplomityössä käsitellään pystyeristysseiniä pilaantuneiden maiden eristämisessä. Työ koostuu kirjallisuusselvityksestä, mitoitusesimerkeistä, laboratoriokokeista ja Myllypuron kohteen esittelystä. Kirjallisuusselvityksessä esitellään lyhyesti yleisimpiä pystyeristysmenetelmiä: maabentoniitti-, sementtibentoniittiliete- ja tärypalkkimenetelmät, pilaristabilointi, deep soil mixing, suihkuinjektointi, teräs- ja muoviponttiseinät, maan jäädytys sekä reaktiivinen seinä. Sementtibentoniittilieteseinien osalta esitellään kaksi käytännön kokemuksiin perustuvaa lietteen täyttämän kaivannon stabiliteetin mitoitusmenetelmää. Sementtibentoniittilieteseinien osalta käsitellään myös seinän suunnitteluvaiheessa lietteelle tehtäviä ennakkokokeita, joiden perusteella valitaan kuhunkin kohteeseen koostumukseltaan sopiva liete. Kirjallisuusselvityksen lopuksi esitellään sementtibentoniittilieteseinien rakennusaikaisia laadunvalvontatoimenpiteitä, kaivannon tekemisen työtekniikoita sekä lieteseinien kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Helsingin Myllypuroon rakennetaan vanhan kaatopaikka-alueen ympärille noin 850 m pitkä sementtibentoniittilieteseinä v. 2004 - 2005, jonka keskelle asennetaan lukkoponteilla varustettu HDPE-kalvo. Seinän korkeus 2 - 12 metriä ja se ulotetaan syvyyssuunnassa tiiviiseen maakerrokseen tai kallioon saakka. Myllypuron kohteesta on tässä työssä kerrottu ympäristölupaprosessi tutkimuksista luvan myöntämiseen saakka, urakoitsijan ja riippumattoman laadunvalvojan valinta, työmaan laadunvalvontaorganisaatio sekä kuvattu työmaan työmenetelmiä, laadunvalvontaa sekä aikataulua.
Description
Supervisor
Ravaska, Olli
Thesis advisor
Forsman, Juha
Keywords
vertical cut-off wall, pystyeristysseinä, cement-bentonite slurry, sementtibentoniittiliete, quality control, laadunvalvonta
Other note
Citation