Vapaaehtoistoiminnan johtaminen urheiluseurassa: Taitoluisteluseuran johtamishaasteet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia johtamishaasteita vapaaehtoisorganisaatioiden toiminnassa yleisesti kohdataan. Aloitan tutkimukseni kirjallisuuskatsauksella, jossa vertailen eri lähteissä mainittuja vapaaehtoistoiminnan johtamisen haasteita. Tämän jälkeen syvennyn aiheeseen lisää perehtymällä vapaaehtoistoimintaan ja sen johtamiseen eräässä suomalaisessa taitoluisteluseurassa. Tutkimus onkin tehty kyseisen taitoluisteluseuran vapaaehtoistoiminnan johtamisen kehittämistarkoituksessa - johtamishaasteiden määrittelemisen ohella tarkoituksenani on löytää ratkaisuja havaittuihin ongelmiin, minkä kautta seuratoimintaa voitaisiin kehittää edelleen yhä toimivammaksi. Tutkimuksen toteutus: Tutkimukseni on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Olen kerännyt empiirisen aineiston joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana teemahaastattelujen avulla. Haastattelin yhteensä kahdeksaa henkilöä, jotka olivat haastatteluhetkellä tutkitun seuran vapaaehtoistoiminnassa mukana eri tavoin - toiset johtamassa vapaaehtoistoimijoita ja seuraa, toiset tekemässä vapaaehtoistyötä osallistuen pieniin askareisiin tai seuran tapahtumiin. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytin teemoittelua. Tutkimustulokset: Tutkimieni kirjallisuuslähteiden mukaan vapaaehtoisorganisaatioiden johtamisessa kohdataan yleisesti lukuisia haasteita ja joiltain osin näiden johtaminen koetaankin ongelmallisemmaksi kuin voittoa tavoittelevien yritysten. Tutkimuskirjallisuutta yhdistelemällä muotoilin johtamishaasteet yhdeksäksi teemaksi (Vapaaehtoisten motivaatio, Toimivat ryhmät, Hallitus ja johtaminen, Luopuminen - uudistaminen, Keskittyminen - hajauttaminen, Tavoitteiden asettaminen, Läpinäkyvyys, Viestintä ja Menestymisen seuraaminen), joiden esiintymistä tutkin myös kohdeorganisaatiossa. Tekemieni haastattelujen perusteella aiempi tutkimus ja määrittelemäni teemat vaikuttavat olevan oikeansuuntaisia, sillä kaikki haasteet ilmenivät ainakin jossain määrin myös tutkimassani taitoluisteluseurassa. Tutkimuksessa hyödyntämäni kirjallisuus ja haastateltujen vastaukset muotoutuivat lopulta kaavioksi seuratoiminnan johtamisesta. Kaavio alkaa organisaation tavoitteiden asettamisesta, jatkuu toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja tästä viestimisen kautta vapaaehtoisten motivaatioon ja sitoutumiseen, ja palaa näissä onnistumisen seuraamisen kautta taas alkuun. Kaavion antamia suuntaviivoja noudattamalla on mahdollista välttää yleisiä vapaaehtoistoiminnan johtamisen haasteita ja luoda toimiva vapaaehtoisorganisaatio.
Description
Keywords
johtaminen, urheiluseuratoiminta, vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistyö
Other note
Citation