Kondratjevin aallot: vaihtoehtoinen näkemys pitkän aikavälin talouteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Talouden suhdanteiden vaihtelut eli syklit syineen, seurauksineen ja lieveilmiöineen ovat pitkään kiinnostaneet taloustieteilijöitä eri koulukunnista. 3 - 5 vuoden Kitchinin sykleistä 7-11 vuoden Juglarin sykleihin, makrotalouden toimintaa on pyritty selittämään ja ennustamaan paremman päätöksenteon ja talouskriisien ratkaisemisen toivossa. Neuvostovenäläinen taloustieteilijä Nikolai Kondratjev avasi oven ja antoi nimen uudenlaiselle talouden makrotason tutkimukselle löytäessään tutkimuksissaan huomattavasti pidemmän, keskimäärin noin 54 vuoden, syklin talouden toiminnassa. Kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkimukseni tavoitteena on selvittää miten Kondratjevin pitkien aaltojen teoria nykyisessä muodossaan selittää talouden pitkän aikavälin toimintaa. Tarkastelen ensin pitkän aikavälin aaltojen teoreettista kehystä hyödyntäen Kondratjevin alkuperäisten havaintojen lisäksi J. Schumpeterin innovaatioiden klusteroitumisen teoriaa ja J. Goldsteinin sodankäyntikapasiteetin mekanismia, pyrkien selvittämään mitkä ilmiöt ja muuttujat selittävät talouden toimintaa teorian mukaan. Tutkin myös aihepiirin empiiristä tutkimuskirjallisuutta rekisteröityjen patenttien, perusmetallien hintakehityksen ja sodankäynnin taistelukuolemien osalta, pyrkien selvittämään miten vahva reaalimaailman pohja Kondratjevin pitkien aaltojen teorialle on havainnoitu. Tutkimukseni tuloksena identifioin Kondratjevin pitkien aaltojen teorian tärkeimmäksi selittäväksi tekijäksi innovaatiot taloudellisen kehityksen ajureina, kun taas merkittävimmiksi seurauksiksi tunnistan hintatason vaihtelun ja sotien tuhoisuuden. Tuloksenani havainnoin myös, ettei Kondratjevin pitkien aaltojen empiirinen kirjallisuus ole käytetyn datan valintaan ja määrään liittyvien ongelmien sekä osittain teorian kanssa ristiriitaisten tulosten johdosta riittävä todistamaan teorian esittämää osittain puutteellista mekanismia talouden pitkän aikavälin toiminnasta.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Keywords
Kondratjevin aallot, innovaatioiden klusteroituminen, talouden pitkät syklit, vaihtoehtoinen taloustiede
Other note
Citation