Pienjänniteverkon vikojen analysointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-30
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
7 + 69
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on analysoida pienjänniteverkossa tapahtuneita vikoja. Analysointi käydään Loiste Sähköverkko Oy:n vuosien 2005 – 2014 aikana keräämistä PJ-verkon vikatilastoista. Työssä käytetään myös erään toisen suomalaisen verkkoyhtiön lähettämiä pienjänniteverkon vikatilastoja saatujen tulosten vertailemiseen ja tutkimustulosten johtopäätöksiin. Analysointiin kuuluu vikatyyppien ja niiden aiheuttajien vertailu erikseen ilmajohto- ja kaapeliverkossa. Työssä verrataan myös tapahtuneiden vikojen kestoaikoja kummassakin verkkotyypissä. Lisäksi selvitetään, minkälainen vaikutus luonnonilmiöllä on vikojen syntyyn. Lopuksi määritellään vikataajuudet ilmajohto- ja kaapeliverkossa. Tällä saadaan analysoitua kummankin verkkotyypin vika-alttius. Työhön liittyy myös pien- ja keskijänniteverkkojen vikojen vaikutusten vertailu asiakkaiden kokemiin sähkökatkoksiin. Työn toinen tärkeä tarkoitus on tutkia pienjänniteverkon vikatilastointiprosessia ja kehittää sitä tehokkaammaksi. Prosessi vaatii paljon työtunteja, joten sen kehittäminen tehokkaammaksi on hyvin oleellista, sillä se toisi muun muassa säästöjä ja nopeuttaisi tilastointia. Vikoja tapahtuu tulosten mukaan ilmajohtoverkoissa noin 70 prosenttia enemmän kuin kaapeliverkoissa. Tulokset osoittavat, että suurin vaikutus PJ-verkon vikoihin on luonnonilmiöillä, maan kaivulla ja puun kaadolla. Saatujen tulosten perusteella kaksi yleisintä vikatyyppiä pienjänniteverkossa ovat poikki menneet johdot/kaapelit ja yhdessä olevat johtimet. Näitä voidaan vähentää kaapeloimalla ilmajohtoverkkoa, siirtämällä ilmajohtoverkkoa pois metsäisiltä alueilta, raivaamalla metsää verkon lähettyviltä ja merkitsemällä maakaapeleiden sijainnit paremmin, jotta vältyttäisiin tahattomilta maan kaivun aiheuttamilta vioilta. Vaikka vikoja esiintyy enemmän pienjänniteverkon puolella, keskijänniteverkossa tapahtuvat viat aiheuttavat eniten sähkönjakelun katkoksia asiakkaille. Tähän on syynä asiakkaiden eri määrät muuntopiireillä.

The aim of this thesis is to analyze faults in low voltage network. The main purpose is to analyze the faults which have happened in Loiste Sähköverkko Oy Company’s LV network in years 2005 – 2014. There are other low voltage network fault statistics of other Finnish network company in this thesis, so that it is easy to compare the results and make better conclusions. The analysis includes comparison of fault types and causes of the faults for overhead lines and cable networks. There is also analysis of the duration of faults in both types of network. The analysis will also clarify what kind of impact natural phenomenon have the creation of faults. Finally, in this thesis are shown failure rates in overhead lines and cable networks, so that it is easy to define the fault susceptibility in both types of network. One major thing about this thesis is to compare the effect of low and medium voltage networks’ failures for customers experienced power outages. Another important and relevant purpose is to examine the fault statistics of low voltage network and develop it more effective. The process requires a lot of work hours, so the development is relevant because it would save the money and speed up the statistics. Faults happen about 70 percent more in overhead lines than in cable networks. The results show that the greatest impact on the LV network faults are natural phenomenon, excavations and falling trees. Based on the results the most common fault type in low voltage network is broken line or cable. Second common situation is when wires are in contact with each other. These kind of fault conditions can be reduced by cabling the overhead lines, moving it out of the forested areas, clearing the forest nearby the network and marking the locations of the cables better, to avoid accidental excavation caused faults. Even though faults happen more in low voltage network than in medium voltage network faults in MV network cause the most of the power failure for customers.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
pienjänniteverkko, viat, vikojen analysointi, pienjänniteverkon suojaus, vikatilastointi
Other note
Citation