Nordic living wall: Integration of plants on brick facade

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
en
Pages
42
Series
Abstract
This thesis contains a proposal for a structural brick wall that hosts sedums and mosses. The wall consists of corbelled brick columns, creating favourable microclimatic conditions for the given plants. The locations of these corbellings are dictated by the planting pattern defined by the designer. The proposed wall is part of a building façade in an urban context. Contemporary urbanisation decreases the diversity of nature in urban settlements, and at the same time, the number of natural disasters is increasing. Large areas of vegetation have the capability to mitigate some of the impact of these events. City planners, architects and landscape architects have the capacity to include and propose elements that are creating or maintaining nature in urban areas. Building elements such as green roofs and green facades have the potential to be part of the solution. However, in Nordic areas such as Finland, especially green façades are not implemented or studied widely. As a consequences, studies and concepts for the implementation for vertical greenery in Nordic conditions are needed. This thesis proposes plant species suitable for the Finnish climate, and further studies how these plants could be integrated into green facade, here a brick wall, design. I demonstrate how the amount of sunlight is used to match plant needs, and how water could reach each planting on the wall. I used Grasshopper, a parametric modelling tool plugin for Rhinoceros. My aim is to highlight the parametric tools being used, structural studies and the findings on suitable plants to inspire especially architects to integrate greenery in their design, and thus to create healthier living urban environments for the future.

Tässä diplomityössä esitetään ehdotus rakenteellisesta tiiliseinästä, joka toimii kasvualustana maksaruohoille sekä sammalille. Seinä koostuu porrastetuista tiilipinoista, jotka luovat suotuisat mikroilmasto-olosuhteet annettuja kasveja varten. Näiden porrastusten sijainnit määräytyvät suunnittelijan määrittämän istutuskaavion mukaan. Ehdotettu seinä on osa rakennuksen julkisivua kaupunkiympäristössä. Nykyaikainen kaupungistuminen vähentää luonnon monimuotoisuutta kaupunkiasutuksissa, ja samanaikaisesti luonnonkatastrofien määrä myös kasvaa. Suuret kasvillisuusalueet pystyvät lieventämään osaltaan näiden tapahtumien vaikutusta. Kaupunkisuunnittelijat, arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit pystyvät sisällyttämään suunnitelmiinsa ehdotuksia luonnon ylläpitämiseksi kaupunkialueilla. Erilaiset rakenteet, kuten viherkatot ja viherjulkisivut, voivat olla osana näitä ratkaisuja. Kuitenkaan Pohjoismaissa, esimerkiksi Suomessa, erityisesti viherjulkisivuja ei ole laajalti toteutettu tai tutkittu. Tämän vuoksi tarvitaan tutkimuksia ja konsepteja viherjulkisivujen toteuttamiseksi pohjoisessa ilmastossa. Tässä diplomityössä esitetään suomalaiseen ilmastoon sopivia kasvilajeja sekä tutkitaan, kuinka näitä kasveja voitaisiin integroida viherjulkisivuun, tässä tapauksessa tiiliseinään. Tässä diplomityössä osoitetaan, kuinka auringonvaloa vastaamaan kasvien tarpeita ja kuinka vesi pääsee kulkemaan jokaiselle istutukselle. Käytin Grasshopper-työkalua, joka on parametrinen mallinnusohjelma osana Rhinoceros-ohjelmistoa. Tavoitteenani on esitellä käytettyjä parametrisia työkaluja, rakenteellisia tutkimuksia sekä löydöksiä seinään sopivista kasveista. Toivon tämän diplomityön toimivan innostavan erityisesti arkkitehteja integroimaan viheralueita suunnitelmiinsa, ja näin luomaan terveellisempiä kaupunkialueita.
Description
Supervisor
Kotnik, Toni
Thesis advisor
Kotze, Johan
Keywords
parametric design, living wall, urbanisation, architecture, green facade, algorithmic design
Other note
Citation