Paloturvallisuus puukerrostaloissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
16
Series
Abstract
Puurakentamista lisätään Suomessa muun muassa ekologisista syistä, joten puurakentamisen edellytyksillä kuten paloturvallisuudella on merkitystä yhteiskunnalle. Palosuojelu on yksi merkittävä tekijä, joka on vaikuttanut ja vaikuttaa puurakentamiseen. Puurakentamiseen liittyvän palosuojelun historia Suomessa alkaa 1800-luvulta, mutta on tarkentunut ja kehittynyt jatkuvasti. Tämä tutkielma luo ensin lyhyen katsauksen palosuojelun historiaan. Tutkielma käsittelee paloturvallisuutta puurakenteisissa kerrostaloissa erityisesti viimeisimpien palomääräysten ja suunnitteluun liittyvien ohjeiden valossa. Tutkielman tutkimusmenetelmä on kirjallisuustutkimus ja keskeisimpinä lähteinä toimivat Puuinfon ohjeet ja Palokirja, jotka perustuvat uusimpaan ympäristöministeriön asetukseen, joka tuli voimaan vuonna 2018. Puukerrostalojen nykyisten paloturvallisvaatimusten osalta tutkielma keskittyy valittuihin keskeisimpiin paloturvallisuuden suunnittelun osa-alueisiin virallisten määräysten, ohjeiden ja asetusten valossa. Tutkielman tutkimuskysymys on, mitä ovat puurakenteisten kerrostalojen paloturvallisuuden keskeisimmät vaatimukset, määräykset ja ohjeet Suomessa? Käsitellyistä määräyksistä ja ohjeista käy ilmi, että paloturvallisuuden vaatimukset ovat suurimmaksi osaksi samat materiaalista riippumatta, sillä niillä saadaan aikaan esimerkiksi samanlaiset palonkehitykset ja rakenteiden kestävyydet palotilanteessa. Vaatimusten toteuttaminen voi kuitenkin vaatia eri ratkaisuja eri materiaaleja käytettäessä. Puurakentamisessa on huomioitava esimerkiksi se, että puurakenne on itsessään paloon osallistuva materiaali, joten se on suojaverhottava. Puu on oikeinkäytettynä käyttäytymiseltään helposti ennakoitava ja paloturvallinen rakennusmateriaali.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Ranta-aho, Miia
Keywords
puurakentaminen, paloturvallisuus, puukerrostalo, palosuojelu, palomääräykset, rakennusmateriaali, paloluokitukset, palonehkäisy
Other note
Citation