Sinun tarinasi - näkökulmia narratiivista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-19
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
fi
Pages
88 + 8
Series
Abstract
‘Itse’ ja tarina linkittyvät läheisesti toisiinsa. Elämäntarinamme, siis narratiivimme, vaikuttaa elämämme tässä hetkessä esimerkiksi valintojen, asenteiden, mielipiteiden ja uskomuksien kautta, jotka kohdistamme itseemme ja meitä ympäröivään maailmaan. Se rakentuu kuin talo, jossa alemmat ja aiemmin rakennetut kerrokset vaikuttavat aina uuteen rakentuvaan kerrokseen. Sen rakenteita voi kuitenkin korjata ja muuttaa matkan varrella; muutos vaatii niiden äärelle asettumista ja tunnistamista. Autobiografinen kirjoittaminen ja tarinankerronta ovat käytännöllisiä työkaluja oman narratiivin tarkastelemiseen, itsen kehittämiseen ja itsetuntemukseen. Tunnistaen oman taustansa Suomessa kasvaneena, miessukupuolisena ja ‘tavallisen elämän’ eläneenä, kirjoittaja pyrkii sukeltamaan omaksumiensa roolien ja kasvatusmallien pintatasoa syvemmälle tasoihin, jotka arkisissa tarkasteluissa jäävät usein vähemmälle huomiolle. Tämä työ haluaa katsoa siten ihmiselämää kokonaisuutena, yhtenäisenä jatkumona. Kirjoittaja käyttää aineistonaan omaa narratiiviaan ja tämän työn kirjoittamisen aikana läpikäymäänsä prosessia käsiteltävän teoreettisen viitekehyksen tarkasteluun. Hän päätyy reflektiossaan toistuvasti yli kymmenen vuoden takaiseen vanhempien eroon ja erityisesti isäsuhteeseensa. Monipuolisesti eri kerronnallisia ulottuvuuksia hyödyntäen kirjoittaja yhdistää nämä teemat rinnakkain muiden elämänkokemustensa kanssa, kuten syömishäiriön ja miehisen riittämättömyyden tunteen kanssa. Tämän työn avulla kirjoittaja haluaa etsiä keinoja elää enemmän omannäköistä elämää ja hahmottaa elämäänsä kokonaisuutena. Tähän kirjoittaja käyttää autobiografista ja reflektiivistä metodia, joka hyödyntää kehollisia kokemuksia, tunteita ja aistituntemuksia muistoihin kiinnipääsyyn ja muistelemiseen. Erityisesti tilanteet, joihin liittyy tai ei liity dialogisuus, ovat fokuksessa. Metodologisesti tarkasteltuna työ nojaa autoetnografiseen metodiin, jossa kirjoittaja on yhdistänyt autobiografisia, tieteellisiä ja taiteellisia tyylikeinoja. Kirjoittajan tavoite on pyrkiä tarkastelemaan autobiografista aineistoaan sekä kirjoittajan että lukijan asemasta asettaen itsensä dialogiin sisällön suhteen. Tätä korostaa työn derridamainen (1974/1986) rakenne, jossa tekstimassat, autobiografis-taiteellinen ja tieteellis-objektiivinen, käyvät jatkuvaa dialogia toistensa suhteen. Muoto lopulta konkretisoi ja on suhteessa käsiteltävään aiheeseen, pyrkimykseen nähdä elämä kokonaisuutena. Kirjoittaja yhdistää tämän avulla kokemuksensa lapsuudesta ja mieheksi kasvamisesta päättyen siihen, kuinka hän löysi tulevan vaimonsa.

Self is strongly bound to narrative. What is the life-story we tell ourselves, consciously or not, can be seen in our everyday lives through the choices we make as well with attitudes, opinions and believes we have - with the way we generally look ourselves and others. Yet, it is possible to be more aware of the narratives we have build our selves on. Since selves and stories are deeply interconnected with each other, storytelling and autobiographical writing may be used as a practical tool for self-development and getting to know oneself better. Still, having been raised in Finland with ‘ordinary and safe‘ surroundings, the narratives not so easily seen lies beneath the still surface that might affect one’s life in ways sometimes not wanted. In this thesis the author represents the process he went through while writing this work and the autoethnographical research. Using various autobiographical methods in writing the material the author binds his background together to scenes of having eating disorder, inexplicabe anxieties and feeling insufficient as a male and as the youngest child of three brothers. While diving into these themes the author ends up finding out that many missing links of his life circulates around the same themes of the unspoken divorce of his parents and the dissonant relationship with his father. Through this process the author’s ultimate goal is to look for and find out ways to live one’s life that looks more like of his own and to see one’s lifestory as a whole, resonant and coherent. This work suggests a method for self-reflection and autobiographical writing that relies on situations remembered in body sensations, feelings and emotions. Especially moments of dialog or moments without a dialog, openness and active presence of the people surrounding the subject are in focus. In methodological terms this work relies on autoetnographical writing that combines autobiographical, scientific and artistic means. The author’s goal is to set himself in the position of the writer and of the analytical reader of his autobiography. Hence, the two columns, autobiographical-artistic and interpersonal-scientific, are set in a constant dialogue with each other that constantly comment each other using the style inspired of Glas by Jaques Derrida (1974/1986). The format of the style ends up being a big part of the author’s method and goal in trying to make as wholesome perspective of one’s own life connecting the dots all the way from childhood to growing up as a man and getting engaged with his wife-to-be.
Description
Supervisor
Saarinen, Esa
Thesis advisor
Saarinen, Esa
Keywords
narratiivi, identiteetti, intersubjektiivisuus, dialogi, kokemus, tarinankerronta
Other note
Citation