Enhancing organizational learning by applying post-completion auditing methods to a construction company’s cost control

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
Purpose of the study The study is a single case study ordered by the case company. The purpose of this study is to develop a post-completion auditing process for the case company. The goal of the developed post-completion auditing process is to enhance organizational learning and through that increase the case company’s performance. The study is limited to examining the production costs of the company. This limitation allowed the study to be more detailed on a smaller scope. In this study, the company’s cost control is examined comprehensively, by quantitative and qualitative methods. Based on the examination post-completion auditing design proposition is made. Data and methodology The study was executed as a constructive case study. Data for the study was collected by interviewing the company’s employees, downloading accounting data from the company’s systems, and exploring the company’s internal reports. Interviews were done as theme interviews. Numerical data were downloaded from the company’s ERP system, which contained the project’s target and actual costs. Other internal reports contained a selection of project reports. Based on the collected data, a proposal for the post-completion auditing process was carried out, which was market-tested. Findings and contribution The study strengthened the existing understanding of post-completion auditing benefits and problems. It also widened the understanding of post-completion auditing use in construction companies. The proposed post-completion auditing process for the case company also ended up making new remarks on how the post-completion auditing design could be made. Most noteworthy of these was the broadened understanding of how post-completion auditing could roll over to the next projects. The study was conducted in a relatively short time period as a single case study, as such the effectiveness of the findings cannot be estimated, and the study cannot be extrapolated reliably to other companies.

Tutkimuksen tarkoitus Tämä on tapaustutkimus, joka on teetetty yksittäiselle yritykselle. Tutkimuksen tarkoitus on kehittää jälkilaskenta prosessia tilaaja yrityksen tarpeisiin. Jälkilaskenta prosessi on ollut tarkoitus kehittää niin, että se tehostaa organisationaalista oppimista ja organisationaalisen oppimisen keinoin tehostaa yrityksen toimintaa. Tämä tutkimus on rajattu käsittelemään ainoastaan yrityksen tuotantokustannuksia. Valittu rajaus mahdollisti yksityiskohtaisemman tarkastelun kapeammalla alalla. Tässä tutkimuksessa yrityksen kulukontrolleja on tarkasteltu kattavasti määrällisin ja laadullisin tutkimusmenetelmin. Tarkastelun perusteella on muodostettu ehdotus jälkitarkastelumallista. Data ja metodit Tutkimus on toteutettu konstruktiivisena tapaustutkimuksena. Data tutkimukseen on kerätty haastattelemalla yrityksen työntekijöitä, lataamalla kirjanpitoaineistoa yrityksen järjestelmistä ja käymällä läpi yrityksen sisäisiä raportteja. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Numeerinen data ladattiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, mikä sisälsi projektien tavoite- ja toteutuneet kustannukset. Muut yrityksen sisäiset raportit olivat erilaisia projektiraportteja. Ehdotus jälkitarkastelu prosessista tehtiin perustuen dataan, joka sitten testattiin markkinatestillä. Löydökset ja kontribuutio Tutkimus vahvisti aikaisempaa ymmärrystä jälkilaskennan hyödyistä ja ongelmista. Lisäksi tutkimus laajentaa ymmärrystä jälkitarkastelun käytöstä rakennusyhtiöissä. Työssä esitetty jälkitarkastelumalli laajensi ymmärrystä jälkitarkastelutavoista. Merkittävin näistä oli tapa jolla jälkitarkastelu rullasi tuleviin projekteihin. Tutkimus toteutettiin kuitenkin suhteellisen lyhyen ajan sisällä vain yksittäisessä yrityksessä. Sen takia löydösten lopullista merkittävyyttä ei voida arvioida ja tutkimustuloksia ei voi luotettavasti laajentaa koskemaan muita yrityksiä.
Description
Thesis advisor
Huikku, Jari
Keywords
post-completion, auditing, PCA, organizational, learning
Other note
Citation