Wood fuel supply and demand in emissions trading situation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
96 + liitt. (+22)
Series
Abstract
Puupolttoaineen suosio energiakäytössä on kasvanut jo usean vuoden. Käytön kasvaessa myös kilpailu puupolttoainemarkkinoilla on lisääntynyt. Päästökauppa tulee vaikuttamaan voimakkaasti puupolttoainemarkkinoihin lisäämällä puupolttoaineen kysyntää entisestään ja kasvattamalla samanaikaisesti metsähakkeen tarjontaa. Metsähakkeen tarjonnan lisääntymisen mahdollistaa energialaitosten kohonnut kyky maksaa puupolttoaineesta ja siitä aiheutuva puupolttoaineen markkinahinnan nousu. Työssä on tarkasteltu puupolttoaineen ominaisuuksia ja polttotekniikoita sekä selvitetty päästökaupan taustaa ja vaikutuksia puupolttoainemarkkinoihin. Puupolttoaineen kysynnän ja tarjonnan määrittämisessä on käytetty näitä tietoja ja Electrowatt-Ekono Oy:n tietokantoja. Tarkastelut on suoritettu laitoskohtaisesti ilman päästökaupan vaikutuksia ja päästökauppatilanteessa päästöoikeuden hinnan ollessa 20 /t CO<sub>2</sub>. Puupolttoaineen kysyntä ja tarjonta on määritetty vuosille 2002 ja 2010. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista on mallinnettu Mapinfo<sup>R</sup> -karttaohjelmaan perustuvalla optimointiohjelmalla. Puupolttoaineen teknisen käyttöpotentiaalin on työssä arvioitu olevan vuonna 2010 noin 48 TWh ja metsähakkeen teknisen käyttöpotentiaalin 17 TWh. Nämä kuvaavat puupolttoaineen teoreettista maksimikäyttömäärää Suomessa vuonna 2010. Puupolttoaineen tarjonta jakaantuu metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja metsähakkeeseen. Suomessa syntyy vuosittain 28-29 TWh metsäteollisuuden sivutuotteita, jotka ohjautuvat käyttöön joko energiasektorille tai puunjalostusteollisuuteen. Teknis-taloudellisesti korjuukelpoista metsähaketta on arvioitu olevan hieman yli 23 TWh vuonna 2010. Työn tuloksena valtakunnallisen puunkäytön on arvioitu olevan vuoden 2010 perustilanteessa noin 29 TWh, josta metsähakkeen osuus on 7 TWh. Päästökauppatilanteessa puupolttoaineen käyttöarvio on 33 TWh, josta metsähakkeen osuus on 10 TWh. Alueellisesti ongelmallisia kohtia ovat Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joille puupolttoaineen saanti on vaikeaa sekä perus- että päästökauppatilanteessa. Laitostyypeittäin tarkasteltuna päästökauppa siirtää puupolttoaineen käyttöä yhdyskuntien energialaitoksilta teollisuuden energialaitoksille.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Leino, Pentti
Keywords
wood fuels, puupolttoaine, forest chips, metsähake, emissions trading, päästökauppa
Other note
Citation