Firm strategies in the competition for dominance of networked business systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-08-23
Department
Department of Industrial Engineering and Management
Tuotantotalouden osasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
172
Series
Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business doctoral dissertations series, 2006/3
Abstract
The dissertation aims to contribute to the body of research on firm strategies in the context of network externalities, in order to better understand firm level competitive behaviour. The dissertation specifically focuses on the interaction of different types of firms when the focal firms are competing for dominance in an evolving networked business system. The research question is: What are the drivers affecting competitive behaviour in a network externality context, and what are the firm and aggregate level consequences of the competitive actions? The study uses bibliometric methods to map the scientific discourse about the phenomenon. The mapping highlights the relevant theoretical approaches investigating the phenomenon, including the evolutionary perspective on economics and population ecology. Researchers of these approaches have identified positive and negative feedback mechanisms leading to different competitive outcomes. Positive feedback is associated with divergence and diversification, while negative feedback is associated with congruence, imitation, and competitive effects. The dissertation investigates the positive and negative mechanisms in an empirical setting. The investigation focuses on one business environment at the time of the commercial introduction of a new technology. The investigated period was the launch of digital television in the United Kingdom between 1998-2002, the era between the commercial launch and an industry shakeout. The study builds on data from interviews, press releases, trade journals, internet discussion fora and stock market information. With the case approach, the dissertation aims at offering a rich view of the field while subjecting it to methodological and data triangulation. The analysis proceeds from the case narrative to social network analysis, content analysis, and qualitative comparative analysis. The case evidence describes how firms engaged in intense, resource-draining competition, with an outcome of increased aggregate adoption rates. In contrast to earlier work on network externalities, the dissertation emphasises that firms imitate at an early stage of market creation. The study shows that all firms – including the industry leader – are inclined to follow competitors' behaviour at a time of intense rivalry. Building on previous research and the case examination, a new competitive metaphor and an integrated model of network market competition are developed. The dissertation contributes to the understanding of firm strategies in the presence of significant network externalities and proposes implications for managers and policy makers.

Tutkimus tarkastelee yritysstrategioita ympäristössä, jossa verkoston ulkoisvaikutukset ovat merkittäviä. Tavoitteena on paremmin ymmärtää yritysten kilpailukäyttäytymistä. Tarkastelussa huomio kohdistetaan yrityksiin, jotka pyrkivät johtoasemaan kehittyvässä ja verkottuneessa kilpailutilanteessa. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat, mitkä tekijät vaikuttavat kilpailukäyttäytymiseen verkoston ulkoisvaikutusten muokkaamassa ympäristössä ja mitkä ovat kilpailullisten toimenpiteiden seuraukset yrityksen tasolla ja sitä laajemmin. Bibliometrisen menetelmän avulla tutkimus kartoittaa ilmiöstä käytyä tieteellistä keskustelua. Bibliometrinen kartta osoittaa ilmiöön liittyvät teoreettiset lähestymistavat, joihin kuuluvat mm. evolutionaarinen taloustiede ja populaatioekologia. Lähestymistapojen tutkijat ovat tunnistaneet positiivisen ja negatiivisen vaikutusmekanismin, joiden kilpailulliset tulemat ovat erilaisia. Positiivinen dynamiikka liittyy kasvuun ja erilaistumiseen. Kilpailun yhdenmukaistavat vaikutukset ja matkiminen liittyvät negatiiviseen dynamiikkaan. Tutkimus selvittää empiirisesti positiivisia ja negatiivisia vaikutusmekanismeja. Tutkimus tarkastelee liiketoimintaympäristöä tilanteessa, jossa uutta teknologiaa tuodaan markkinoille. Tutkimusajankohtana on digitaalisen television alkutaival Iso-Britanniassa vuosina 1998-2002. Ajanjakso alkaa digitaalisen television kaupallisen toiminnan käynnistymisestä ja päättyy alan murrosvaiheeseen. Tutkimus rakentuu tiedoille, jotka on kerätty haastatteluista, lehdistötiedotteista, alan lehdistä, internetin keskustelusivustoilta ja pörssi-informaatiosta. Tutkimus lähestyy aihetta tapaustutkimuksen keinoin pyrkien tarjoamaan vivahteikkaan kuvan kohteesta, mutta alistaen sen samalla menetelmien ja tietolähteiden ristituleen. Tapauskertomuksen jälkeen analyysi etenee sosiaalisten verkostojen analyysiin, sisällön analyysiin ja vertailevaan laadulliseen analyysiin. Digitaalitelevisiomarkkinoiden kehitys kuvaa, kuinka yritykset osallistuivat intensiiviseen kilpailuun, joka kulutti niiden voimavaroja mutta samalla merkittävästi kiihdytti palvelun leviämistä. Poiketen vallitsevasta verkoston ulkoisvaikutusten tutkimuksesta tämä tutkimus näyttää kuinka yritykset imitoivat toisiaan markkinoiden rakentamisen alkuvaiheessa. Tutkimus osoittaa kuinka yrityksillä, mukaan lukien myös alan johtavalla yrityksellä, on taipumus ankarassa kilpailussa seurata toinen toisiaan. Työssä kehitetään verkostokilpailun malli, joka perustuu tämän tutkimuksen tarkastelukohteen analyysiin ja muuhun aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimus auttaa parantamaan ymmärrystä yritysten strategioista ympäristössä, jossa verkoston ulkoisvaikutukset ovat merkittäviä. Tutkimus päätyy esittämään suosituksia yritysjohdolle ja muille päättäjille.
Description
Keywords
evolutionary perspective on economics, population ecology, network externalities, digital television
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007283