Prosessisimulointi verkkopohjaisessa oppimisympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
99
Series
Abstract
Työssä tutkittiin tietokoneavusteisen koulutuksen sovelluksia - koulutussimulaattoreita ja oppimisympäristöjä - prosessiteollisuuden koulutustarpeiden kannalta. Kirjallisuusosassa perehdyttiin prosessisimulointiin ja sen hyödyntämiseen koulutuksessa sekä multimediaan pohjautuviin, tietoverkossa toimiviin oppimisympäristöihin. Tutkimusosassa toteutettiin kaksi simulointimallia osaksi verkkopohjaista oppimisympäristöä. Kirjallisuusosan tavoitteena oli tarkastella prosessisimulointia osana verkkopohjaista oppimisympäristöä. Aluksi luotiin katsaus eri mallinnusmenetelmiin, simulointimalleihin ja niiden käyttöön. Tämän jälkeen perehdyttiin erityyppisten koulutussimulaattoreiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin sekä niiden tarjoamiin etuihin. Lopuksi selvitettiin verkkopohjaisten oppimisympäristöjen rakennetta, ominaisuuksia ja käyttöä prosessiteollisuudessa. Vaikka uuden koulutusteknologian käytöllä on erityisesti prosessiteollisuudessa runsaasti potentiaalia, sen hyödyntäminen yrityksissä on vielä melko suppeaa asiantuntemuksen puutteesta, työkalujen osittaisesta kehittymättömyydestä, järjestelmien korkeista kustannuksista ja resurssivaatimuksista sekä asenteista johtuen. Tutkimusosassa kehitettiin ohjelmarakenne sekä laskenta-algoritmi, jotka mahdollistavat uusien simulointimallien nopean toteutuksen. Menetelmää sovellettiin toteuttamalla kaksi paperitehtaiden tuotantohenkilöstön koulutukseen soveltuvaa simulointimallia. Kalanterointiprosessin ja hierreprosessin hallinnan simulointimallit liitettiin osaksi verkkopohjaista KnowPap -oppimisjärjestelmää.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Keywords
Other note
Citation