Leadership as a journey to oneself – supporting and endorsing youth leadership: case Value Based Leadership course

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Management and International Business (MIB)
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
The pursuit to understand the best leadership practices and how to teach them is an ongoing process participated by both scholars and practitioners. There is not just one way to train future leaders, and therefore a great number of possibilities for self-development is offered. Leadership programs aim to enhance the participants’ leadership knowledge and skills as well as their abilities as leaders and individuals. Values-based leadership as a leadership theory brings the focus to the leader themself and emphasizes the importance of an individual using values as foundation for their leadership instead of just skills and knowhow that can be memorized. Different leadership programs can be further categorized into leadership training, leadership education and leadership development, each of these having some unique features while also being somewhat intertwined. Although leadership programs differ in nature, there are some aspects that successful leadership programs share. This study aims to understand those factors by studying a youth leadership program in the Finnish context. The research target of this thesis is the Value Based Leadership (VBL) course organized by the Scouts and Guides of Finland (GSF, Suomen Partiolaiset). The course is offered to 20 to 27-year-old volunteer leaders with the aim of providing advanced leadership training to young leaders in the non-profit sector. As a qualitative single case study, this thesis examines the roots of leadership programs’ effectiveness and aims to understand how leadership programs support and endorse youth leadership. The research data was collected primarily through semi-structured interviews with four Value Based Leadership course alumni, and secondarily from the course materials. The empirical data was then analysed with thematic analysis. Finally, the research findings are discussed with earlier literature to endorse the findings’ validity. The findings of this study suggest that the effectiveness of a leadership program is constructed through the motivation the participants express throughout their program as well as through the program environment the program organizers and participants create together. Additionally, the findings indicate that by learning to better understand themselves and others, and obtaining methods, techniques, skills and practices about leadership, the program participants gain confidence and faith in themselves as leaders. They therefore feel more competent to pursue leadership positions. The findings also suggest that the facilitated self-observation during the program gives the participants a great basis for continuous learning and developing themselves as leaders and individuals also after the program. Additionally, the findings indicate that the possible pitfalls in organizing leadership programs entail 1) the accessibility of the program and whether the program enables participants from diverse backgrounds to apply and be selected for the program, 2) the learnings’ connection to everyday life situations and whether the course manages to prepare the participants to face critique and opposition, and 3) the creation of the program environment and whether all participants perceive the program environment as a safe space.

Pyrkimys ymmärtää parhaita johtamistapoja ja niiden opettamista on jatkuva prosessi, johon osallistuvat niin tutkijat kuin ammatinharjoittajat. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa kouluttaa tulevia johtajia, ja tarjolla onkin lukuisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Johtamisohjelmien tarkoituksena on kartuttaa osallistujien johtamistietotaitoa ja kehittää heidän kykyjään niin johtajina kuin yksilöinä. Arvojohtaminen johtamisteoriana keskittyy nimenomaan johtajaan itseensä korostaen arvojen tärkeyttä johtamisen pohjana opeteltujen taitojen sijaan. Erilaiset johtamisohjelmat voidaan jakaa johtamiskoulutukseen, johtamisopetukseen sekä johtamiskehittämiseen, joista jokaisella on omat piirteensä. Vaikka johtamisohjelmia on moneen lähtöön, menetyksekkäillä johtamisohjelmilla on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii ymmärtämään näitä yhtäläisyyksiä tutkimalla nuorille suunnattua johtamisohjelmaa suomalaisessa kontekstissa käyttäen tutkimuskohteena Suomen Partiolaisten järjestämää Value Based Leadership -kurssia. Kurssi pyrkii tarjoamaan edistynyttä johtamiskoulutusta 20–27-vuotiaille nuorille vapaaehtoisjohtajille. Tämä laadullinen yksittäistapaustutkimus tarkastelee johtamisohjelmien vaikuttavuuden juuria sekä pyrkii ymmärtämään, miten johtamisohjelmat tukevat nuorten johtajuutta. Ensisijainen tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla neljää Value Based Leadership -kurssin alumnia ja toissijainen tutkimalla kurssin materiaaleja, minkä jälkeen empiirinen aineisto on analysoitu temaattisesti. Lopuksi tutkimustuloksia on tarkasteltu suhteessa olemassa olevaan kirjallisuuteen tulosten validoimiseksi. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että johtamisohjelman vaikuttavuus rakentuu osallistujien motivaatiosta läpi ohjelman eri vaiheiden sekä ympäristöstä, jonka ohjelman järjestäjät ja osallistujat luovat yhdessä. Tutkimustulokset osoittavat myös, että oppimalla ymmärtämään paremmin itseään ja muita sekä oppimalla johtamismetodeja, -tekniikoita, -taitoja ja -käytäntöjä, johtamisohjelman osallistujat kerryttävät itseluottamusta sekä uskoa itseensä johtajina. Näin he kokevat olevansa pätevämpiä hakeutumaan johtotehtäviin. Lisäksi tulosten mukaan fasilitoitu itsetutkiskelu johtamisohjelman aikana antaa osallistujille erinomaisen pohjan jatkuvalle oppimiselle ja itsensä kehittämiselle niin johtajina kuin yksilöinä myös ohjelman jälkeen. Tutkimustulosten mukaan mahdollisia sudenkuoppia johtamisohjelman järjestämisessä ovat 1) ohjelman saavutettavuus ja se, voivatko ihmiset monenlaisista taustoista hakea ja tulla valituksi ohjelmaan, 2) oppien yhteys arkipäiväiseen elämään ja se, valmistaako kurssi osallistujia myös vastaanottamaan kritiikkiä ja toimimaan konfliktitilanteissa, sekä 3) ohjelman ympäristön luominen ja se, tuntevatko kaikki osallistujat ohjelman turvallisena tilana.
Description
Thesis advisor
Katila, Saija
Keywords
leadership program, youth leadership, values-based leadership, scouts
Other note
Citation