Increasing the process efficiency of a board machine through standards-based system integration

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-11
Department
Major/Subject
Process Systems Engineering
Mcode
KE3004
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
60 + 15
Series
Abstract
System integration plays a key role in managing data in large systems. Many companies in the industry use tens of different systems concurrently and usually these systems operate independently. Using system integration these independent systems can be integrated to work together and the management of data in the company becomes more efficient and reliable. The objective of this master´s thesis is to examine the effects of system integration between the manufacturing execution system and the enterprise resource planning system to the productivity of personnel on a board machine. Maintenance needs and resources allocation within a factory can be defined accurately with efficient data management. In the theory part of this research the basics of information systems integration are discussed. A common model for executing system integration is presented and used in this research to conduct a system integration project in the case plant. The situation in the target company before the integration of the systems is presented, problems and weaknesses are defined and possible solutions to those are examined. In the practical part the system integration process is carried out in the case plant and the complete system integration schema and technical details are presented. In addition the system integration process in the target company is defined. Finally in the evaluation part of this research the outcomes are discussed, the execution of the system integration is evaluated and the realized risks and benefits in this systems integration project are presented and thoroughly examined.

Järjestelmäintegraatio on olennainen osa toimivaa tiedonkeruu- ja tiedonhallintakokonaisuutta. Useat yritykset teollisuudessa käyttävät jopa kymmeniä eri järjestelmiä, jotka kaikki toimivat omina kokonaisuuksinaan. Järjestelmäintegraatiolla erilaisista järjestelmistä saadaan luotua yhtenäinen kokonaisuus, jolla tehdasta voidaan hallita tehokkaasti ja luotettavasti. Tässä diplomityössä tutkitaan kartonkikoneen käyttöhenkilökunnan työn tuottavuuden parantamista toiminnanohjausjärjestelmien integraation avulla. Suunnittelemattomat seisokit ovat yrityksille erittäin kalliita ja huono työvoiman hallinta aiheuttaa mittavia kustannuksia. Tehokkaalla tiedonhallinnalla voidaan tehtaiden kunnossapitotarpeet arvioida ajoissa. Henkilöstötarpeen määritys onnistuu vain jos tiedetään missä tilassa tehdas ja sen laitteisto on. Työn teoriaosassa esitellään järjestelmäintegraation perusteet ja järjestelmäintegraation toteuttamisen perusmalli, jota käytetään kohdeyrityksen järjestelmäintegraation toteuttamisessa. Työn alussa tarkastellaan tilannetta kohdeyrityksessä ennen integraatiota, määritellään olemassa olevat ongelmat ja puutteet ja etsitään niihin ratkaisuja. Työn kokeellisessa osassa esitetään järjestelmäintegraation toteutus kohdeyrityksessä, tarkastellaan integraatiomallia ja esitellään teknisen toteutuksen tärkeimmät yksityiskohdat. Lisäksi järjestelmäintegraatioprosessi kohdeyrityksessä kuvataan yksityiskohtaisesti. Tulosten esittely- ja arviointiosassa tarkastellaan tutkimuksen lopputuloksia ja arvioidaan järjestelmäintegraation onnistumista kohdeyrityksessä. Lisäksi tässä osiossa arvioidaan projektin toteutuneita riskejä ja etuja.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Säynevirta, Simo
Keywords
systems integration, standard interface, model-based integration, ODBC, BAPI
Other note
Citation