Pop-up-museo yhteissuunnittelua hyödyntäen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Interior Architecture
Language
fi
Pages
189
Series
Abstract
Tänä päivänä museoissa puhutaan paljon osallisuudesta, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä. Keskusteluissa on noussut esiin ajatus ottaa yleisö mukaan vaikuttamaan museoiden näyttelyiden sisältöön yhteissuunnittelun avulla, koska nykyään koetaan, että museot ovat etääntyneet käyttäjistä. Haasteena on muun muassa se, että esimerkiksi Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo sisältöineen näyttäytyvät edelleen elitistisinä, vaikka yleisötyötä on lähdetty tekemään vahvasti ja erilaiset yleisöt on pyritty huomioimaan näyttelyiden sisällöissä. Tämän taiteen maisterin opinnäytteen tavoitteena on perehtyä kirjallisuuskatsauksen avulla yhteissuunnittelun määritelmiin, menetelmiin, tekniikoihin ja työkaluihin. Kirjallisuuskatsauksen avulla etsitään vastauksia siihen, mitä on yhteissuunnittelu ja millä laajuudella sitä voi hyödyntää suunnittelussa. Opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksessa perehdytään myös taustoittaviin aiheisiin, kuten muotoiluun ja arkkitehtuuriin, design- ja arkkitehtuurimuseoiden nykytilaan ja haasteisiin, museoihin oppimisympäristönä ja valtakunnallisen vastuumuseon jalkautumiseen. Tietopohjaa hyödynnetään toimeksiantajalle toteutettavan muotoiluprosessin tukena. Case-esimerkin avulla tutkitaan, miten yhteissuunnittelua voidaan hyödyntää kahdessa kontissa kiertävän oppimisympäristön ja näyttelyn sisällön suunnittelussa yleisön kanssa. Työn produktiivinen osuus, eli A&DO Labran näyttelysuunnitelma, on toteutettu osana Designmuseon toimeksiantoa. Designmuseolla ja Arkkitehtuurimuseolla on yhteensä laajat aktiiviset verkostot, joten yleisöjä on helppo ottaa mukaan yhteissuunnitteluun. Vaikeinta on miettiä, miten sellaisia henkilöitä saadaan mukaan, jotka eivät koe olevansa kohderyhmää, vaikka kaikki museot tällä hetkellä haluavat yleisönsä muodostuvan monista erilaisista yleisöistä. Erilaisia yhteissuunnittelun työpajoja hyödyntämällä ja niitä tukevien haastattelujen ja kyselyiden avulla saatiin aikaan kiertävä oppimisympäristö ja näyttelytila A&DO Labra, jolla parannettiin hankkeen ja valtakunnallisten vastuumuseoiden saavutettavuutta.

Today, typical topics discussed in the context of museums involve inclusion, interaction and community. The idea of involving the public in influencing the content of museum exhibitions through co-design has emerged in response to a growing disconnect between users and museums. Challenges relating to disconnect are present for instance in the case of the Design Museum and the Museum of Architecture, where content is seen as elitist despite a strong strategic focus on inclusivity and accessibility to diverse audiences. This Master of Arts thesis explores various definitions, methods, techniques and tools of co-design. Through a literature review, the thesis examines what co-design is and at what level it can be utilized. To approach the topic, the literature review introduces concepts of design and architecture, the current state and challenges of design and architecture museums, museums as a learning environment, and the outreach programme of the national speciality museum. This knowledge foundation is used to inform client work which is presented as a case study. The case study explores how audiences can be included in co-designing a touring exhibit and learning environment implemented in two containers. The productive part of the work – the exhibition plan for A&DO Labra – was commissioned by the Design Museum. The combined active networks of the Design Museum and the Museum of Architecture are extensive, thus providing a low threshold for including audiences in co-design. The challenge lies in involving people who do not necessarily identify as part of the target group despite museums wanting to appeal to diverse audiences. To address this issue, the design process for A&DO Labra incorporated co-design workshops supported by interviews and surveys, which improved the accessibility of the project and the reach of the national speciality museum.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
yhteissuunnittelu, ihmislähtöinen suunnittelu, palvelumuotoilu, museolukutaito, elinikäinen oppiminen, jalkautuminen, muotoilukasvatus, arkkitehtuurikasvatus
Other note
Citation