Concept creation in development processes: Methods and tools for supporting front-end activity

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVaurio, Juha
dc.contributor.advisorJoensuu, Heikki
dc.contributor.authorLääkkö, Taru
dc.contributor.departmentKoneenrakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorEkman, Kalevi
dc.date.accessioned2020-12-23T12:15:35Z
dc.date.available2020-12-23T12:15:35Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractIn recent decades, companies' operating principles have changed. As a result of increased competition in the market, an economic success has become difficult to achieve. Companies must simultaneously take into account several factors, such as technological possibilities, marketing, and user experience. Due to the increased competition, broad supply, and the increased consumer awareness and demands, product development has changed from being the technology-driven into being more user-centered and comprehensive. This offers a challenge to product development activities in organizations, which is a prerequisite for the long-term success and productivity. Therefore, organizations want to invest more in R&D activities by developing processes and practices. This thesis was made in 2009-2010 in cooperation with Vaisala Group. The aim of the study was to evaluate and select appropriate methods and tools, which meet the company's needs, and support and improve the company's concept and product development activity. The study emphasized the initial phase of the product development process, particularly for new business opportunities, which formed the basis for all the target company's R&D projects. The concept development activity in the target organization was studied by interviewing employees. Working practices were also observed. This is how the big picture of concept development activity in the target company was formed. In the target company, concept creation and product development activities have been developed considerably in recent years and its importance as an essential part of the business has been identified. Several strengths were found in the current practices, but there were some shortcomings in the concept development as well, which were hoped to be improved. Founded shortcomings can be influenced only partially by the selected design methods and tools. Essential for the utilization of methods and tools is to identify the right situations and needs for their use. Developing the concept creation and product development activity more comprehensively, however, would require a larger further research related in organization culture, social psychology and project management.en
dc.description.abstractYritysten toimintaperiaatteet ovat viime vuosikymmenien aikana muuttuneet. Kilpailu markkinoilla on kasvanut, jonka seurauksena taloudellisesta menestymisestä on tullut monimutkainen prosessi, jossa yritysten on huomioitava samanaikaisesti useita tekijöitä, kuten teknologian tarjoamat mahdollisuudet, markkinointi, ja käyttäjäkokemukset. Kiristyvän kilpailun, runsaan tarjonnan ja kuluttajien kasvaneen tietoisuuden ja vaativuuden myötä teknologiavetoinen tuotekehitys on muuttunut käyttäjälähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi toiminnaksi. Tämä asettaa haasteen organisaatioiden jatkuvalle tuotekehitystoiminnalle, joka on edellytys pitkäaikaiselle menestykselle ja tuottavuudelle. Tämän vuoksi tuotekehitystoimintaan halutaan panostaa yhä enemmän kehittämällä sitä tukevia prosesseja ja toimintatapoja. Tämä diplomityö on tehty vuosina 2009 - 2010 yhteistyössä Vaisala Oyj:n kanssa. Tutkimuskohteena oli arvioida ja valikoida yrityksen tarpeisiin sopivia menetelmiä ja työkaluja, joilla voidaan tukea ja parantaa yrityksen konseptisuunnittelua ja tuotekehitystä. Tutkimuksen pääpaino oli aivan tuotekehitysprosessin alkupäässä, erityisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien konseptoinneissa, jotka muodostivat perustan kaikille kohdeyrityksen tuotekehitysprojekteille. Kohdeyrityksen konseptikehitystä tutkittiin haastatteluin ja toimintatapoja kartoitettiin osittain myös havainnoimalla työntekoa. Tämän perusteella muodostettiin yleiskuva konseptoinnin tilasta kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksessä konseptoinnin ja tuotekehitystoiminnan koettiin kehittyneen viime vuosien aikana huomattavasti ja sen merkitys oleellisena osana liiketoimintaa oli tunnistettu. Tämän hetkisissä toimintatavoissa havaittiin paljon vahvuuksia, mutta konseptikehityksestä löydettiin myös joitakin epäkohtia, joihin toivottiin parannusta. Havaittuihin epäkohtiin voidaan vastata valituilla konseptointimenetelmillä ja - työkaluilla vain osittain ja oleellista niiden hyödyntämisessä on tunnistaa oikea, kullekin menetelmälle ja työkalulle sopiva käyttötilanne ja -tarve. Kokonaisvaltaisempi toiminnan kehittäminen vaatisi kuitenkin laajempaa jatkotukimusta organisaatiokulttuurin, sosiaalipsykologian ja projektinohjauksen näkökulmasta.fi
dc.format.extent77 s. + liitt. 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97915
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122356742
dc.language.isoenen
dc.programme.majorKoneensuunnitteluoppifi
dc.programme.mcodeKon-41fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordconcept developmenten
dc.subject.keywordkonseptikehitysfi
dc.subject.keywordproduct developmenten
dc.subject.keywordtuotekehitysfi
dc.subject.keywordmethoden
dc.subject.keywordmenetelmäfi
dc.subject.keywordtoolen
dc.subject.keywordtyökalufi
dc.titleConcept creation in development processes: Methods and tools for supporting front-end activityen
dc.titleKonseptointi kehitysprosesseissa: Alkupään toimintaa tukevat menetelmät ja työkalutfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_09568
local.aalto.idinssi39656
local.aalto.openaccessno
Files