Potential Disruptions in Wireless Access Network Technologies

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMelin, Paul
dc.contributor.authorHenttu, Heikki-Pekka Artturi
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLaamanen, Tomi
dc.date.accessioned2020-12-05T10:04:10Z
dc.date.available2020-12-05T10:04:10Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractThe emergence of new wireless Internet access technologies has increased uncertainty in the strategic decisions of different stakeholders in the telecommunication industry. This thesis analyzes the consequences that the evolution of wireless access technologies poses to the business of an incumbent network technology supplier. The main objectives of the study are To introduce and compare different views on the process of technological change To identify different types of technological change and describe their impact on established companies To map development trends in the access industry and to detect potential disruptions To develop a method to analyze the potential disruptions and to apply it in the analysis of the competitiveness of the potentially disruptive technology To analyze industry dynamics in the access service market To estimate the monetary value of the addressable market for the potentially disruptive technologies To make conclusions on the disruptive potential different technologies have. The literature study focuses on technological change and its impact on companies. The main finding is that a disruptive innovation is a difficult type of technological change for an incumbent company to encounter. A disruptive innovation is defined as a technology which is different in a way that it serves new market segments, causing the established companies to lose the value of their specialized complementary assets. Based on this finding, the key area in analyzing the probability of technological disruption was set at whether the development of access technologies facilitates significant "new entry" into the industry that the established technology company is currently supplying. New entry consists of companies that challenge the customers of the incumbent company by using the new technology. To estimate the amount of new entry, the profitability of the new entrant companies' business under various market conditions is analyzed. In the empirical part of the thesis, the characteristics of the access industry are combined in order to identify the specific scenario that would possibly result in a technological disruption. In the scenario, new entrant companies fund the roll-out of the new wireless access network by using the fixed-line broadband replacement market as an initial customer segment. Once the wireless access networks are deployed, the new entrant operators can provide other types of mobile services, and challenge the existing mobile operators in direct competition. By using the mathematical access production cost model developed in this study, it is possible to prove that the wireless broadband operators' business is generally nonviable in the competition against the existing fixed-line broadband operators. As a result, the worldwide revenue pool for the operators utilizing the new wireless access technologies is likely to remain limited in size. For this reason, it can be concluded that the technological disruption is not likely to realize from the direction specified in the described scenario. While many uncertainties remain in the strategic decisions of different stakeholders in the telecommunication industry, it seems clear based on the study that wireless broadband operators will have a hard time competing with fixed-line access providers on cost. Hence, the analyzed scenario is unlikely to pose a significant disruptive threat to an incumbent network technology supplier. This conclusion, nevertheless, does not cover other potential scenarios. Therefore, recommendations are given concerning the detection of other possible technological disruptions, and in addition, avenues for further research are introduced.en
dc.description.abstractUusien langattomien Internet-yhteysteknologioiden synty on lisännyt epävarmuutta telekommunikaatioalan eri osapuolten strategisissa päätöksissä. Tämä diplomityö tutkii langattomien yhteysteknologioiden kehityksen seurauksia olemassaolevan verkkoteknologiatoimittajan kannalta. Työn tavoitteena on Esitellä ja vertailla erilaisia näkemyksiä teknologiseen muutokseen Tunnistaa eri tyyppiset teknologiset muutokset ja kuvailla niiden vaikutusta vaikiintuneisiin yrityksiin Kartoittaa yhteysteknologioiden kehityspolkuja ja tunnistaa mahdolliset teknologiset hajaannukset Kehittää menetelmä mahdollisen teknologisen hajaannuksen tutkimiseen ja soveltaa sitä mahdollisesti hajaannusta aiheuttavan teknologian kilpailukyvyn arviointiin Tutkia toimialadynamiikkaa yhteyspalvelumarkkinoilla Arvioida mahdolliselle hajaannusta aiheuttavalle teknologialle tavoiteltavissa olevan markkinan laajuus, Tehdä johtopäätöksiä teknologioiden mahdollisesta hajaannusvaikutuksesta. Kirjallisuustutkimuksessa tutkitaan teknologista muutosta sekä sitä, miten teknologinen muutos vaikuttaa yrityksiin. Päälöydöksenä on, että hajaannusta aiheuttavan innovaation synty on vaikea teknologinen muutostyyppi olemassaolevan yrityksen kannalta. Hajaannusta aiheuttava innovaatio määritellään teknologiaksi, joka eroaa aiemmista palvellen uusia markkinalohkoja, jolloin olemassa olevien yritysten täydentävien erikoisapujen arvo katoaa. Tämän löydöksen pohjalta mahdollisen hajaannuksen todennäköisyyden tutkimiseksi voidaan määrätä avainalueeksi se, mahdollistaako yhteysteknologioiden kehittyminen huomattavan "uuden sisääntulon" toimialalle, jota vakiintunut yritys tällä hetkellä palvelee. "Uusi sisääntulo" käsittää vasta perustetut yritykset, jotka haastavat yrityksen nykyiset asiakkaat hyödyntämällä uutta teknologiaa. "Uuden sisääntulon" määrä arvioidaan tutkimalla vasta perustettujen yritysten liiketoiminnan kannattavuutta eri markkinaolosuhteissa. Työn empiirisessä osassa tunnistetaan tietty skenaario yhdistämällä langattoman viestintäalan eri ominaispiirteet. Tämä skenaario voisi mahdollisesti johtaa teknologiseen hajaannukseen toimialalla. Skenaariossa vasta perustetut yritykset rahoittavat langattomien viestintäverkkojen pystyttämisen tarjoamalla aluksi langattoman vaihtoehdon kiinteälinjaisille laajakaistaliittymille. Kun verkot on perustettu, uudet operaattorit voivat alkaa tuottaa myös muuntyyppisiä langattomia palveluja ja haastaa näin olemassaolevat matkapuhelinoperaattorit suoraan kilpailuun. Hyödyntäen diplomityössä kehitettyä matemaattista yhteystuotantokustannusmallia voidaan osoittaa, että langattomien laajakaistaoperaattoreiden liiketoiminta on yleisesti ottaen kannattamatonta kilpailussa olemassaolevia kiinteänlinjan laajakaistayhteydentarjoajia vastaan. Tämän seurauksena uusia langattomia yhteysteknologioita hyödyntävien yritysten yhteenlasketut maailmanlaajuiset tulot jäävät mitä ilmeisimmin rajallisiksi. Näin ollen voidaan tehdä johtopäätös, ettei teknologinen hajaannus todennäköisesti etene skenaariossa kuvaillulla tavalla. Vaikka työn perusteella telekommunikaatioalan eri osapuolten strategioihin jää edelleen huomattavasti epävarmuutta, näyttäisi selkeästi siltä, että langattomilla laajakaistaoperaattoreilla tulee olemaan vaikeuksia kilpailla tuotantokustannuksissa kiinteän linjan laajakaistayhteydentarjoajien kanssa. Näin ollen on epätodennäköistä, että määritetty skenaario kohdistaisi merkittävää hajaannuksen uhkaa olemassaolevalle verkkoteknologiatoimittajalle. Tässä johtopäätöksessä ei kuitenkaan ole otettu huomioon muita mahdollisia skenaarioita, ja tämän vuoksi työn pohjalta annetaan suosituksia muiden mahdollisten teknologisten hajaannusten tunnistamiseen sekä esitellään aiheita jatkotutkimukselle.fi
dc.format.extent128+13
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93937
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552771
dc.language.isoenen
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordtechnology strategyen
dc.subject.keywordteknologiastrategiafi
dc.subject.keywordcommunication access technology evolutionen
dc.subject.keywordviestintäverkkojen kehitysfi
dc.subject.keywordtechnological disruptionen
dc.subject.keywordteknologinen hajaannusfi
dc.titlePotential Disruptions in Wireless Access Network Technologiesen
dc.titleMahdolliset teknologiset hajaannukset langattomissa viestintäteknologioissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_11571
local.aalto.idinssi32403
local.aalto.openaccessno
Files