Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen hierarkian yhteys sijoittajien kokemaan arvorelevanssiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien arvorelevanssi eroaa eri käyvän arvon hierarkian tasojen välillä. Tutkimuksessa tutkitaan, onko markkinoilta saatavilla käyvillä arvoilla suurempi selitysvoima yrityksen oman pääoman markkina-arvon vaihteluun, kuin arvostusmalleihin perustuvilla käyvillä arvoilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko yrityksen koolla vaikutusta sijoittajien kokemaan rahoitusinstrumenttien käypien arvojen arvorelevanssiin. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimusaineisto koostuu 63 Euroopan unionin alueella pörssissä listatusta pankista. Tutkimuksen kohteena ovat tilinpäätöstiedot vuosilta 2012 - 2014. Tutkimusaineisto on saatu Bureau van Dijk:n Orbis-tietokannasta sekä keräämällä yritysten tilinpäätöksistä. Tilastollisena tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista regressioanalyysiä. TUTKIMUSTULOKSET Tutkimustulokset osoittavat markkinatietoon perustuvien, käyvän arvon hierarkian ensimmäiselle ja toiselle tasolle sijoittuvien, rahoitusinstrumenttien käypien arvojen arvorelevanssin olevan suurempaa kuin arvostusmalleihin perustuvien, kolmannen tason rahoitusinstrumenttien käypien arvojen. Raportoivan yrityksen koolla ei havaita olevan vaikutusta sijoittajien kokemaan rahoitusinstrumenttien arvorelevanssiin.
Description
Keywords
arvorelevanssi, käypä arvo, rahoitusinstrumentit
Other note
Citation