Improving manufacturing capability in an SME environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Liikkeenjohdon systeemit
Management Science
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on määrittää miten valmistavan teollisuuden pieni tai keskisuuri konepaja voi arvioida omaa tuotantokyvykkyyttään. Lisäksi tavoitteena on muodostaa ehdotus miten tunnistettuja kehitysalueita tulee priorisoida. Tutkimuksen tärkeimmän lähtökohdan muodosti tutkimuskohdeyrityksessä tapahtuneet viimeaikaisen muutokset. Nykytilassa yrityksen avainkysymys on määrittää miten kohdentaa kehitystyöhön varatut resurssit tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tutkimus on tehty kohdeyrityksen pyynnöstä. Kirjallisuuskatsaus ja metodologia Kirjallisuuskatsaus keskittyi pääsääntöisesti tuotantokyvykkyystutkimuksen löydöksiin. Aikaisemman tutkimuksen kattavuus ja syvällisyys muodosti rikkaan taustan analyysille. Niinpä tuotantokyvykkyys ja sen osa-alueet muodostivat pääasiallisen viitekehyksen itse tutkimukselle. Ehdotetun metodologian validoimiseen sovellettu tutkimusmenetelmä oli yksittäinen tapaustutkimus. Tämä perustui siihen, että tutkimusongelmat liittyivät kysymykseen "miten analysoida tuotavakyvykkyyden osa-alueita" ja "miksi esitetyt toimenpiteet soveltuisivat tähän tarkoitukseen". Tulokset ja päätelmät Merkittävin tulos oli tutkimuksessa kehitetty tuotantokyvykkyyden arviointimalli. Malli mahdollistaa osa-alueiden analysoinnin ja priorisoinnin. Lisäksi tulokset vahvistavat ennestään tuotantokyvykkyyden keskeisimpiä teorioita.
Description
Keywords
Tuotantokyvykkyys, valmistava teollisuus, PK-yritykset, Sand cone model, trade-off theory
Other note
Citation