Tarinoita kodista ja kuuluvuuden tunteesta: kuvataide transnationaalin identiteetin jäsentäjänä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
53
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyössäni "Tarinoita kodista ja kuuluvuuden tunteesta: Kuvataide transnationaalin identiteetin jäsentäjänä" pyrin selvittämään niitä tapoja, jolla kuvataide toimii ylikansallisuuden eli transnationalismin kokemuksen käsittelijänä. Lähtökohtani on selvittää, kuinka kuvataide voi rakentaa ylikansallista identiteettiä ja jäsentää transnationalismin kokemusta. Lähestyn aihetta henkilökohtaisen esimerkin kautta ja ammennan omista kokemuksistani trasnationalistisesta taustasta tulevana. Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostavat kulttuuriperinnön, kuvataidekasvatuksen ja transnationalismin tutkimuksen alat. Opinnäytetyöni menetelmänä käytän narratiivista tutkimustapaa. Näkökulmani identiteettiin on narratiivinen, eli näen ihmisen identiteetin rakentuvan tarinallisesti, erilaisten kulttuuristen ja henkilökohtaisten kertomusten kautta. Tutkielmassani lähestyn kuvataidetta yhtenä identiteetin rakentamisen tapana. Aineistonani käytän valikoimaa omista kuvataiteellisista töistäni. Analyysin kohteina ovat näistä töistä kirjoittamani narratiivit eli kertomukset, joissa avaan omia kuvataiteellisen työskentelyni herättämiä ajatuksia ja lähtökohtia töiden tekemiselle. Kertomusten pohjalta tehtyjä havaintoja vertaan transnationalismin tutkimuksen ja kuvataidekasvatuksen alojen teorioihin. Tutkielmani pohjana toimivat subjektiiviset havainnot ja kokemukset, mutta pyrin yhdistämään havaintoni laajempaan kontekstiin vertaamalla niitä teorioihin identiteetin rakentumisesta ja kuvataiteen roolista tässä prosessissa. Tutkielmassani kuvataiteellinen työskentely näyttäytyy keinona tuottaa ja käsitellä omaa identiteettiä rakentavia kertomuksia. Kuvataiteellinen työskentely voidaan nähdä tarinoiden eli narratiivien kertomisena itselle ja muille. Tutkielmani päätelmä on, että kuvataide antaa keinoja, jolla monen kulttuurin keskellä kasvanut yksilö voi neuvotella ja jäsentää henkilökohtaiseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä. Kuvataiteellinen työskentely voi rakentaa tunnetta omista juurista ja kuuluvuudesta johonkin, ja se voi auttaa käsittelemään ulkopuolisuuden ja toiseuden kokemuksia. Kuvataide näyttäytyy omia juuria kuvallistavana, jäsentävänä ja muille kommunikoivana olemisen tapana. Samalla kuvataide voi kannustaa ja rohkaista rakentamaan omannäköistään, moneen paikkaan ja kulttuuriin sitoutuvaa identiteettiä.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
kuvataidekasvatus, identiteetti, transnationalismi, narratiivisuus
Other note
Citation