Collaborative risk management in complex construction projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-05-23
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
86 + app. 89
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 48/2014
Abstract
Construction project success depends on efficient and effective risk management (RM) and collaborative working. Standard RM frameworks are currently focused on single-firm organizations, whereas in practice, construction project RM involves multiple organizations. Therefore, the adaptation of RM frameworks frequently requires stretching the standard RM framework to embrace a multi-organizational perspective. However, there is a lack of guidance and established structures for operating risk management as a collaborative process among several participating organizations. Multi-organizational RM processes are mainly overlooked in prior literature, standards, and frameworks. The dissertation applies a constructive research approach, i.e., it focuses on an identified pragmatic project business problem, develops a (potentially) functional solution, i.e., constructs, assesses the construct's functionality and practice and demonstrates its theoretical connections. The research is divided into six studies (Articles I-VI), which include their individual goals, data, and methods. The methodology represents a mixed methods approach where both qualitative and quantitative studies are used as a complementary combination. The purpose of the dissertation is to develop a systematic framework for multi-organizational RM (MORM) in construction management (CM) projects. The framework is founded on utilizing and supporting collaborative working among project participant organizations. The development of the framework is based on the adaptation of the single-organizational standard project RM process (PMBOK) and informed by complexity thinking, which recommends integration, communication, and flexibility. The MORM framework provides guidance on the roles and activities of CM project owners, design group, project consultants, and contractors throughout the project lifecycle. Therefore, this research provides a rare explication of parallel multi-organizational RM processes. The framework is theoretically justified, empirically grounded, and partly tested in practice. The practical contribution of the MORM framework is to enable construction project owners and managers to initiate their RM collaboration and involve focal participants more easily and efficiently. The framework supports managing emerging risks and taking flexible stance on risk responsibilities, which are a key to RM success in dynamic project environments. The theoretical contribution of the research is related to the application of complexity thinking and the reflections of the results to complex project management research.

Projektinjohtohankkeiden onnistuminen perustuu toimivaan yhteistyöhön ja riskienhallintaan. Käytännössä rakennusprojektin tehokas riskienhallinta vaatii usean osallistujaorganisaation yhteistyötä.Siitä huolimatta riskienhallinnan prosessimallit ja standardit on yleisesti tarkoitettu vain yksittäisen organisaation käyttöön ja sovellukset usean organisaation käyttöön luodaan tapauskohtaisesti. Prosesseja, joissa usean yrityksen välistä yhteistyötä hyödynnetään projektinaikaisen riskienhallinnan hyväksi ei ole käsitelty laajasti tutkimuksessakaan. Riskien-hallinnan tehokkaampi käyttöönotto ja läpivienti projektinjohtohankkeissa edellyttää käytännön-läheistä tutkimusta vaatimuksista ja mahdollisuuksista sekä systemaattista perusmallia, jonka pohjalta projektikohtaiset sovellukset rakennetaan. Tässä tutkimuksessa sovelletaan konstruktiivista tutkimusotetta: kehitetään konstruktio käytännön projektityöstä löydetyn ongelman ratkaisemiseksi, arvioidaan konstruktion toimivuutta ja osoitetaan sen teoreettiset yhteydet. Tutkimus koostuu kuudesta osasta (Artikkelit I-VI), joilla on kullakin omat tavoitteensa, tutkimusaineistonsa ja metodinsa. Tutkimusmetodiikassa on yhdistelty toisiaan täydentäviä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä moninäkökulmaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää systemaattinen prosessimalli (MORM-malli, multi-organizational risk management framework) usean organisaation yhteistyönä suoritettavaan riskienhallintaan projektinjohtohankkeissa. Malli perustuu projektiosapuolten välisen yhteistyön hyödyntämiseen ja tukemiseen. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty projektien riskienhallinnan standardiprosessimallin lisäksi kompleksisuusajattelua, joka ohjaa keskittymään organisaatioiden integrointiin, kommunikaation ja joustavuuteen. MORM-malli määrittelee projektinjohtohankkeen tilaajan, projektikonsultin, suunnittelijoiden ja (pää)urakoitsijan roolit ja tehtävän hankkeen riskienhallinnassa. Malli on osittain käytännössä testattu. Projektinjohtohankkeiden tilaajat ja projektikonsultit voivat hyödyntää MORM-mallia yhteistyöperusteisten riskienhallintaprosessien entistä laajempaan ja tehokkaampaan käynnistämiseen. Mallissa kuvatut prosessit tukevat ennalta aktiivisen riskienhallinnan lisäksi projektin aikana ilmaantuvien riskien hallintaa sekä joustavia riskienhallintavastuita, jotka ovat onnistumisen edellytyksiä dynaamisessa projektiympäristössä. Tutkimuksen teoreettinen anti liittyy kompleksisuusajattelun käytännönsovellukseen, jotka ovat tutkimuskirjallisuudessa harvinaisia.
Description
Supervising professor
Saari, Arto, Prof., Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering, Finland
Thesis advisor
Kärnä, Sami, Dr., Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering, Finland
Keywords
risk management, collaboration, complexity, construction project, project organization, multi-organization, construction management, riskienhallinta, yhteistyö, kompleksisuus, rakennusprojekti, projektiorganisaatio, projektinjohto
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Lehtiranta, Liisa (2014) Risk perceptions and approaches in multi-organizations: a research review 2000-2012. International Journal of Project Management, Vol. 32, No. 4, 640-653.
  • [Publication 2]: Lehtiranta, Liisa (2011) Relational risk management in construction projects: Modeling the complexity. Leadership and Management in Engineering, Vol. 11, No. 2, pp. 141-154.
  • [Publication 3]: Lehtiranta, Liisa; Kärnä, Sami; Junnonen, Juha-Matti (2011) Satisfaction with collaboration in construction project organizations: a comparison of three construction delivery methods. In Haugbølle, K., Gottlieb S. C., Kähkönen, K. E., Klakegg, O. J., Lindahl, G. A., Widén K. (eds.) The proceedings of the 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation – Shaping the Construction/Society Nexus Volume 1: Clients and Users, pp. 341-352.
  • [Publication 4]: Lehtiranta, Liisa; Kärnä, Sami; Junnonen, Juha-Matti; Julin, Päivi (2012) The role of multi-firm satisfaction in construction project success. Construction Management and Economics, Vol. 30, No. 6, pp. 463-475.
  • [Publication 5]: Lehtiranta, Liisa (2013) Collaborative risk management processes: a constructive case study. Engineering Project Organization Journal, Vol 3, No. 4, pp. 198-212.
  • [Publication 6]: Lehtiranta, Liisa; Junnonen, Juha-Matti (2014) Stretching risk management standards: Multi-organizational perspectives. Built Environment Project and Asset Management, Vol. 4, No. 2, pp. 128-145.
Citation