Managing Iterations in Product Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
136 + [3] s.
Series
Abstract
Harmful iterations increase project lead time and make their scheduling difficult. On the other hand, iteration is not always undesired; some iteration is natural to product development and feedback providing iteration in the early phases of develoment may increase development speed. In this master's thesis causes for harmful iterations are recognized and classified, their impacts are diagnosed, and means to diminish their impacts are developed. Also, an iterative development model aiming at early, feedback providing iterations for avoiding later harmful iterations is presented. This master's thesis starts out with a very comprehensive theoretical part covering theory about product development in general, Lean Product Development (LPD), process modeling and then moves on to cover theory about task level iterations. The theoretical part presents tools for modeling and analyzing the detailed design process in product development through a Design Structure Matrix (DSM) representation, network analysis or a matrix representation, and presents task overlapping principles. It also presents the concurrent engineering model and the spiral development model. The empirical part analyzes the main causes for iterations in the company through System Dynamics (SD) approach. Causes for iteration are identified, elaborated and classified as well as many other areas needing improvement. The proposed iterative development framework aims at early feedback providing iterations for avoiding later harmful iterations. The process structure should reflect project uncertainties instead of forcing single process structure for all projects. The achievements of this thesis, besides of classifying the causes of iteration and presenting insights in how to manage them, was describing how product development projects in the company proceed from planning to sales release, documenting events from present and past projects, and pointing out other issues that need addressing. This thesis could serve as a handbook for new project managers for familiarizing them on product development in the company as well as serving as a collected lessons learned document.

Haitalliset iteroinnit lisäävät projektien läpimenoaikaa ja tekevät niiden aikatauluttamisesta vaikeaa. Toisaalta jonkinasteinen iterointi on luontaista tuotekehitykselle ja tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa tapahtuvat, epävarmuuksia poistavat iteroinnit nopeuttavat tuotekehitystä. Tässä diplomityössä tunnistetaan ja luokitellaan erilaiset haitalliset iteroinnit, arvioidaan niiden vaikutuksia ja esitetään keinoja niiden vaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi tämä diplomityö esittää iteratiivisen kehitysmallin, joka tähtää aikaisiin epävarmuuksia poistaviin iterointeihin myöhäisempien haitallisten iterointien välttämiseksi. Tämä diplomityö alkaa erittäin kattavalla teoriaosuudella. Teoriaosuus alkaa yleisellä tuotekehitysteorialla, kattaa Lean tuotekehityksen, prosessien mallintamisen ja jatkaa sitten tehtävätason iterointien teoreettisella tarkastelulla. Teoriaosuus esittää työkaluja yksityiskohtaisen suunnitteluprosessin mallintamiseen ja analysointiin Design Structure Matrix:in (DSM) avulla, informaatioverkkoanalyysin avulla tai matriisiesityksen avulla, ja esittää tehtävien rinnastuksen periaatteet. Teoriaosuus esittää myös Concurrent Engineering (CE)- mallin ja spiraalimallin. Empiriaosuudessa iterointien pääsyyt tunnistetaan, niihin syvennytään ja ne luokitellaan systeemidynamiikan avulla. Sen lisäksi monia muita kehityskohteita tuodaan esille. Ehdotettu iteratiivinen kehitysmalli pyrkii aikaisiin epävarmuuksia poistaviin iterointeihin, joiden tarkoitus on estää myöhempiä haitallisia iterointeja. Prosessirakenteen tulisi heijastaa projektin epävarmuustekijöitä sen sijaan, että yksi ja sama prosessirakenne pakotetaan jokaiselle tuotekehitysprojektille. Edellä mainittujen lisäksi tämän diplomityön saavutuksiin kuuluu tuotekehitysprojektien etenemisen kuvaaminen aina suunnitteluvaiheesta tuotteen myyntiin vapauttamiseen, nykyisten ja menneiden tuotekehitysprojektien tapahtumien dokumentointi, ja muiden kehityskohteiden tunnistaminen. Tämä diplomityö voisi toimia oppaana uusille projektipäälliköille yrityksessä ja tutustuttaa heidät tapaan, jolla tuotekehitysprojekteja viedään yrityksessä läpi, sekä toimia yhteenvetona menneiden projektien opeista yrityksessä.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Tihilä, Eero
Keywords
iteroinnit tuotekehityksessä, systeemidynamiikka, spiraalimalli, iteratiivinen kehitysmalli, Lean tuotekehitys, verkkoanalyysi, iterations in product development, System Dynamics (SD), spiral development model, iterative development model, Lean Product Development (LPD), Concurrent Engineering (CE), Design Structure Matrix (DSM), Network Analysis (NA)
Other note
Citation