Skeuomorfismi ja flat design – visuaaliset tyylit ja käytettävyys älypuhelimen käyttöliittymässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Joutjärvi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103 + 19
Series
Abstract
Älypuhelinten käyttö on lisääntynyt huomattavasti 2010-luvulla, mikä on asettanut visuaaliselle suunnittelulle uusia haasteita. Tänä aikana myös visuaaliset tyylit ovat muuttuneet älypuhelinten käyttöliittymäelementeissä kuten painikkeissa, kuvakkeissa ja valikoissa. Ulkoasut ovat kehittyneet skeuomorfisesta, fyysisen maailman objektien tarkasta jäljentämisestä, kohti flat design -tyylin kaksiulotteisia, litteitä ja minimalistisia käyttöliittymäelementtejä. Visuaalisten tyylien yleistymistä ohjaavat suurelta osin teknologian kehitys ja alan suuryritykset kuten Apple, Microsoft ja Google. Viime vuosina on keskusteltu runsaasti visuaalisten tyylien vaikutuksesta käytettävyyteen. Skeuomorfismia on kritisoitu vanhanaikaisten esineiden ulkoasun imitoimisesta ja sen ristiriitaisesta vaikutuksesta käytettävyyteen. Flat design ja minimalistinen ulkoasu ovat puolestaan saaneet kritiikkiä tärkeiden käyttöliittymäelementtien ja toimintojen karsimisesta. Tyyliversioiden vaikutus käytettävyyteen on ajankohtainen, mutta verraten vähän tutkittu aihe. Tämä työ selvitti tyylien käytön etuja ja haittoja älypuhelimen käyttöliittymän käytettävyyttä arvioitaessa. Tyyliversioita tarkasteltiin helppokäyttöisyyden, ymmärrettävyyden ja houkuttelevuuden näkökulmasta. Työssä perehdyttiin lisäksi aiempiin suunnitteluperiaatteisiin ja -filosofioihin, joista nykyiset trendit ovat saaneet vaikutteita. Tutkimusmenetelmäksi valitussa kyselyssä tarkasteltiin kolmen älypuhelimen sovelluksen ja neljän kotinäytön ymmärrettävyyttä, nykyaikaisuutta ja houkuttelevuutta. Kotinäytöistä esitettiin kuvakaappauksena neljä, ja kolmesta sovelluksesta kaikista kolme erilaista tyyliä. Vastaajia pyydettiin lisäksi valitsemaan tyyliversio, jota he käyttäisivät mieluiten. Tuloksissa havaittiin skeu-omorfisen ja minimalistisen ulkoasun ääripäiden heikentävän houkuttelevuutta sekä valituksi tulemista. Flat design -tyyli valittiin useimmiten mieluiten käytettäväksi ja lisäksi se oli vastaajien mielestä monesti nykyaikaisin sekä houkuttelevin vaihtoehto. Skeuomorfinen ulkoasu jakoi vastaajien mielipiteitä eniten, mutta oli lähdeaineistoon verraten odotettua suositumpi. Työn tulokset osoittavat tyyliominaisuuksien yhdistelyn edistävän käytettävän ja houkuttelevan ulkoasun tasapainoa, jota tyyliversioiden ääripäät puolestaan viittasivat heikentävän. Visuaaliset tyylit ovat lopulta vain osa käyttöliittymäsuunnittelun muita työkaluja, jotka yhdessä muodostavat ulkoasun käytettävyyden ja esteettisyyden tasapainon.

The significant growth in smartphone usage in the 2010’s has posed new challenges to visual design. During this time visual styles have also changed in smartphone user interface elements such as buttons, icons and menus. Styles have evolved from skeuomorphic, which depicts physical real life objects, towards two dimensional and minimalistic elements called flat design. Technology corporations such as Apple, Google and Microsoft mainly lead the popularisation of visual styles. In recent years skeuomorphism and flat design have raised discussion about their influence on usability. Skeuomorphism has been judged for replicating old-fashioned physical objects, which may compromise usability. Flat design and minimalism on the other hand have been under criticism for discarding essential user interface features. The influence of visual styles on usability is a topical subject but remotely studied. This thesis aimed to clarify the pros and cons of visual styles when evaluating usability in smartphone user interfaces. Styles were examined from the viewpoint of ease of use, understandability and attractiveness. Thesis also explored earlier design trends and design philosophies, which have affected current styles. The survey-based research method scrutinised understandability, modernity and attractiveness of three smartphone application and four home screen views. Screenshots represented four different visual styles in the home screens and three in each of the apps. The participants also selected the most preferable style from each example. The results showed that flat design was generally seen as the most modern, attractive and preferable. On the contrary, the most extreme ends of both skeuomorphism and minimalistic styles were seen less attractive and preferable. Skeuomorphic layouts divided opinions but turned out to be a bit more popular than recent discussion suggests. The findings of this thesis propose that a moderately applied visual style, rather than its extreme counterpart, enhances balance between usability and attractiveness of the layout. However visual styles only contribute to user interface design as part of other design tools that together form the balance between usability and aesthetics in user interface.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heikkilä, Harri
Keywords
käytettävyys, esteettisyys, käyttöliittymäsuunnittelu, skeuomorfinen, flat design
Other note
Citation