Johtamisen vaikutukset luovaan työhön designtoimistoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on tutkimus johtamisen vaikutuksista luovaan työhön designtoimistoissa. Tutkimuskysymykseni kautta, ”Miten johtamisen koetaan vaikuttavan luovaan työhön designtoimistoissa?”, pyrin kartoittamaan toimistojen luovan työn johtamista niin organisaation johdon kuin luovien suunnittelijoiden kokemusten näkökulmista. Lisäksi tarkastelen johtamisen vaikutuksia luovaan työhön neljän valitun pääteeman kautta, joita ovat designtoimiston organisaatiorakenne, luovan työn resurssit, motivaatio sekä kommunikaatio. Nämä teemat toistuvat johtamisen tarkastelun yhteydessä läpi koko työn. Tutkimukseni päätavoite on kartoittaa tämän hetkistä luovan työn johtamisen tilannetta designtoimistoissa. Tutkimuksessani käsittelen tarkemmin johtamisen perusteita sekä luovan työn johtamista. Pyrin lisäksi muodostamaan kattavan kuvan designtoimistoista johtamisen sekä luovan työn näkökulmista. Opinnäytteeni tutkimusmenetelminä toimivat haastattelut neljässä erilaisessa designtoimistoissa Helsingissä sekä laaja kysely, joka suuntautui designtoimistojen suunnittelijoille ympäri Suomea. Haastatteluilla ja kyselyllä tavoittelin aitoja kokemuksia johtamisen vaikutuksista luovaan työhön. Kirjallisuuden, haastatteluiden ja kyselyn kautta saavutin tutkimustyölleni mielenkiintoiset ja selkeät lopputulokset. Tutkimukseni paljasti, että designtoimistoissa johtamisen tulee luoda raamit, jonka puitteissa luova työ tapahtuu. Näin luova suunnittelija pystyy tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tasapaino designtoimiston organisaatiorakenteissa sekä kommunikoinnissa korostui merkittävästi. Selkeän johtamisen kautta ja systemaattisemmalla työn organisoinnilla tulisi kehittää projektinhallintaa sekä aikataulutusta. Loppujen lopuksi päähavaintoni oli, että johtamisen koetaan vaikuttavan luovaan työhön designtoimistoissa positiivisesti, kun suunnittelijat saavat johtaa itse itseään johtamisen kautta asetettujen raamien sisällä.
Description
Supervisor
Simo Puintila, Simo Puintila
Thesis advisor
Paavilainen, Heidi
Keywords
luovan työn johtaminen, johtaminen, luova työ, designtoimisto, luovuus
Other note
Citation