Brainstorming in the Process of Venture Opportunity Creation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
en
Pages
20 + 5
Series
Abstract
This thesis will study how brainstorming is used throughout the process of venture opportunity creation. This research is conducted as a literature study where key literature from brainstorming and venture opportunity creation are reviewed. Brainstorming is a method that is used to generate as many ideas as possible through four rules: no judgement during ideation, think wild, aim for quantity, and combine and improve presented ideas. Originally intended as a group tool, there has been arguments for and against whether brainstorming is more efficient when done individually versus in an interactive group. This thesis identified benefits in both cases, and it was inconclusive whether either setting is superior to each other. It was identified, however, that an individual with weak knowledge about a topic should do brainstorming with more knowledgeable people to improve their idea generation productivity. In this thesis I found that brainstorming is useful in every temporal stage of the process venture opportunity creation. These stages include the trigger, venture idea generation, and venture opportunity development and exploitation. I will elaborate on these stages and discuss the differences in creative problems in each stage.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka aivoriihtä käytetään läpi liiketoimintamahdollisuuden luomisprosessin. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa tarkastellaan avainkirjallisuutta sekä aivoriihen, että liiketoimintamahdollisuuden luomisen saralta. Aivoriihi on metodi, jota käytetään kehittämään niin paljon ideoita kuin mahdollista neljän ohjenuoran avulla: ei ideoiden arvostelua ideoinnin aikana, villit ideat ovat sallittuja, tähtää ideoiden suureen määrään ja yhdistele ja parantele muiden esittämiä ideoita. Alun perin aivoriihi tarkoitettiin ryhmässä toteutettavaksi työkaluksi, mutta tähän liittyen on käyty keskustelua, olisiko yksin suoritettu aivoriihi tehokkaampaa verrattuna vuorovaikutuksessa oleviin ryhmiin. Tämä tutkielma havaitsi hyötyjä molemmissa asetelmissa, jonka vuoksi on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä siitä, onko jompikumpi toistaan parempi. Tässä tutkielmassa havaittiin kuitenkin, että yksilö, joka tietää jostakin aihepiiristä vähän ,hyötyy aivoriihen tehokkuudessa siitä, että läsnä on aiheesta enemmän tietäviä henkilöitä. Tässä tutkielmassa havaitsin, että aivoriihi on hyödyllinen työkalu kaikissa liiketoimintamahdollisuuksien luomisen vaiheissa. Nämä vaiheet pitävät sisällään alkusysäyksen, liikeidean kehityksen ja liiketoimintamahdollisuuden kehittämisen ja hyödyntämisen. Tarkastelen tutkielmassani jokaista näistä vaiheista ja keskustelen niissä esiintyvien luovien ongelmien eroavaisuuksista.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
entrepreneurship, brainstorming, venture opportunity, venture idea, venture concept
Other note
Citation