Ruoholahden palvelukortteli

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Väestön ikäjakauma muuttuu voimakkaasti lähitulevaisuudessa Suomessa. Eläkeikäisten osuus työ-ikäiseen väestöön verrattuna kasvaa jatkuvasti suuremmaksi. Senioreille suunnattuja turvallisia ja esteettömiä asuntoja tullaan tarvitsemaan entistä enemmän hyvien liikenneyhteyksien varrella ja palvelujen läheisyyteen. Asuntoja, jotka ovat suunniteltu erityisesti ikääntyvien henkilöiden asumistarpeisiin ja liikkumismahdollisuudet huomioiden ovat Helsingin kantakaupungissa vielä harvinaisia. Iäkkäämmälle väestölle suunnitellut asunnot parantavat heidän viihtyvyyttä ja pidentävät heidän mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. Palvelukorttelien avulla voidaan myös vähentää senioreille suunnattuja laitosmaisia rakenteita. Tämä diplomityö käsittelee palvelukorttelin suunnittelun haasteet erittäin rajatulla ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä alueella. Selostan palveluasumisen käsitteet sekä käyn läpi rakennus-suunnittelun lähtökohdat ja haasteet. Palvelukortteli sijaitsee Ruoholahden varavoimalan alueella, johon tulevaisuudessa kaavamuutoksen kautta on mahdollista sijoittaa sekä asuntoja, että työpaikkoja. Suunnittelualueelle sijoitetaan myös omistus- ja vuokra-asuntoja, jonka avulla korttelirakenteeseen syntyy monimuotoisuutta vaihtelevan ikäjakauman myötä. Palvelukortteli tarjoaa palveluita myös lähialueelle ja keskuksen käyttö on tarkoitettu kaiken ikäisille. Palvelukortteli tuo turvallisuutta ja aktiivisuutta, ja mahdollistaa päivittäisiä kohtaamis- ja harrastuspaikkoja koko lähiympäristön asukkaille. Suunnitelman avulla havainnollistan mahdollisuudet täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa monimuotoisella korttelirakenteella, joka on myös muunneltavissa tarpeiden mukaan tulevaisuudessa. Palvelukortteli toimii olemassa olevan rakennuskannan täydennysrakentamisena erinomaisesti ja Ruoholahden kanavarannan alue on ihanteellinen paikka asunnoille.

The age distribution of the population is changing radically in the near future in Finland. The pro-portion of pensioners compared to the working age population is constantly growing larger. For seniors, safe and accessible housing will be needed more and more along good transport links and close proximity of services. Apartments, that are designed in particular for senior residential needs, are still rare in the city center of Helsinki city. Elderly housing design is set to improve their comfort and prolong their opportunity to live at home as long as possible. Communality housing blocks can also be used to reduce the institutionalized structures for seniors. This thesis deals with the challenges of communality housing block design where design space is very confined and is located in the extremely important cityscape area. I explain the concepts of what communality housing block includes as well as I go through the planning assumptions and challenges. Finally, I justify design decisions. The design will be placed on Ruoholahti reserve power plant area, which in the future through a change in the city master plan, is going to change dramatically. In the plans are also included new owner-occupied homes, which allows the block structure bring diversity compared to a normal communal housing block. The block also provides services to the local area and the use of the center is intended for all ages. The communal housing block brings security and activity, and allows for the daily meeting and recreation places throughout the nearby residents. In the plan, I indicate opportunities to supplement the new communal housing block in to the di-verse city block structure, where the communal block is also adaptable according to the needs in the future. Communal housing block acts excellently as a supplement housing block in the existing city building structure and Ruoholahti channel area is the ideal place for housing.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
yhteisöllisyys, palvelukortteli, senioriasuminen, sosiaalisuus
Other note
Citation