Varjoja kuvataidekasvattajuuden yllä -- mikä kuvataidekasvattajuudessa pelottaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Rintalaulaja
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
132+11
Series
Abstract
Tutkimukseni sai alkunsa ammatillisesta identiteettipohdinnastani ja voimakkaasta halusta taiteen tekemistä kohtaan. Oman valmistumisen lähestymisen lisäksi ammatti-identiteettipohdintaan johtivat opetusharjoittelujen ja didaktiikan kurssien yhteydessä kokemani huonommuuden tunteet. Olen miettinyt minkälainen kuvataidekasvattaja olen, onko minusta opettajaksi ja olenko riittävän hyvä ja osaava. Halusin tietää jaanko pohdintani ja pelkoni muiden Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatusopiskelijoiden kanssa. Asiaa tiedustelin opinnäyteseminaariryhmäni jäseniltä ja heidän vastaustensa pohjalta tein kuvataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja kartoittavan internet-lomakekyselyn, jonka julkaisin loppukeväällä 2013. Lomakevastaajien pelkoja teemoittelemalla etsin yleisiä ja yksilöllisiä pelkoja. Lomakekyselyä käytetään usein määrälliseen tutkimukseen, mutta itse käytin sitä ajattelun vauhdittajana taiteellista osaa varten. Lomakekyselyn lisäksi aineistona ovat opetusharjoittelun ja taiteellisen tekemisen ajalta olevat päiväkirjamerkintäni. Kyselyvastaajani pelkäsivät muun muassa työllistymisen ja työssäjaksamisen puolesta. Vastauksista nousi esiin myös kohtaamisen teema. Sosiaaliset suhteet opetettaviin, heidän huoltajiinsa ja kollegoihin nähtiin haastavina. Omat pelkoni linkittyvät erityisesti opettajuuteen ja sen erityispiirteisiin. Tutkimuksessani käytän varjoa pelon metaforana. Taiteellisen tekemisen kautta käsittelen ja teen näkyväksi omia ja muiden kuvataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja. Toteutin neljä teosta, jotka kokonaisuutena muodostivat Kuvataidekasvattajuuden varjot – näyttelyn, joka oli esillä Aralis Galleriassa helmikuussa 2014. Kaikkien teosteni materiaaliksi valikoitui kokeilujen ja sattumankin kautta itselleni uusi taiteen tekemisen materiaali, piirtoheitinkalvo. Koska tutkimukseni sijoittuu kasvattamisen ja taiteen välimaastoon, koin materiaalin sopivaksi, sillä se luo mielleyhtymiä koulumaailmaan. Taiteen tekemiseen liittyen pohdin sen sanallistamisen haasteita. Tutkimukseni on eräänlainen hybridi, johon kuuluu taiteellisen tutkimuksen piirteitä sekä temperamenttiteorioiden ja opettajuuden pohdintaa. Kiinnostukseni temperamenttitutkimukseen heräsi omien huonommuuden tunteideni pohjalta. Temperamenteista lukeminen on lisännyt itseymmärrystäni ja saanut huomaamaan, ettei ole olemassa hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan kyse on siitä, miten piirteet sopivat yhteen ympäristön ja ja kulttuurin odotusten kanssa. Opettajaopiskelijoiden temperamentista tiedetään sen verran, että heillä on keskimääräistä enemmän sosiaalista temperamenttia ja sillä voi olla vaikutusta työssä jaksamiseen, koska sosiaalinen ihminen on riippuvainen muiden kiitoksesta ja hyväksynnästä.

My research began by reflecting my professional identity in terms of being an art educator. I think it´s quite common to think about professional identity when graduating and transferring into a new chapter of life. But also auscultation and didactics courses have made me question if I am good enough as a teacher. I wanted to know if other art education students felt the same way and had some fears related to being an art educator. First I asked about these things from the people in my thesis course. Based on their thoughts I made a survey to other art education students in Aalto University. I made it by internet questionnaire and released it in the spring 2013. From the survey answers I started to gather collective and individual fears. Survey is often used for quantitative research but I used it to speed up my thinking prosess towards the artistic part of my thesis. A big motivation factor to my research was my passion towards creativity and making art. So it was clear to me from the beginning that I wanted to make art pieces as a part of my research. As a research data I also used my diarys that I wrote during auscultation and while doing the artistic part of my thesis. The most collective fears that rose from the survey was the fear of unemployment and on the other hand the fear of not coping at work. Art education students were also concerned about the social relations with students, guardians and colleagues. My own professional fears have to do with the special characteristics of being a teacher. I use shadow as a metaphor of fear. By making art I process my own and others fears and give them a form and place them into open discussion. Kuvataidekasvattajuuden varjot/ The shadows of being an art educator -exhibition included four art pieces and was shown in Aralis Galleria in February 2014. The material of the art pieces was transparent film that is used with overhead projectors. I chose the material because it immediately raises thoughts about school and studying. I haven´t used transparent film as a art material before. My research is kind of a hybrid including characteristics of artistic resarch, temperament theories and reflecting what being a teacher means. Temperament theories have opened my eyes into thinking that there is no good or poor temperament. What matters is how well temperament features match with the culture you are living in. Teacher students are more social than the average people are so they are more dependent on other peoples approval, acceptance and praises. If social people won´t get acceptance of their work they might find it hard and it can affect on their wellbeing.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Pohjakallio, Pirkko
Vadén, Tere
Keywords
kuvataidekasvattaja, pelko, varjo, taiteilija, identiteetti, opettajuus
Other note
Citation