Evaluation of a multifaceted image categorization model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 71 s.+ liitt. 14
Series
Abstract
The aim of this master's thesis was to evaluate a multifaceted image categorization model in practical use. The study focused on how subject's categorized images using the model, what classes were used, how often, and how consistent was the use of classes between subjects. The subjects were also asked to provide their view on the model, and what was easy or difficult in the categorization. The thesis presents methods from earlier image categorization and indexing research, some of which were used in this study. The results from the previous research were compared to the applicable parts of this study. The categorization model was tested with 24 journalism professionals. They were given a task to categorize 20 images using the existing multifaceted image categorization model. The essential difference to many earlier studies was that with multifaceted categorization, the images could be categorized into more than one relevant class. The main discovery was that the categorization model is useful in practical situation. It can be applied to at least portraits, scenery and object images. Image functions were often assigned to images, as well as themes. Descriptive main classes were used less, and they were considered difficult. The subjects assigned categories to images rather consistently. According to the results, the categorization model was improved and applied to a prototype image retrieval program (Valopöytä). Finally, ten thousand images were categorized and archived using the improved model.

Tässä diplomityössä arvioitiin monifasettista kuvanluokittelumallia käytännön työtehtävässä. Työssä keskityttiin siihen, miten koehenkilöt luokittelivat kuvia luokittelumallia käyttäen, mitä luokkia he käyttivät, miten usein ja miten yhden- mukaista luokkien käyttö oli koehenkilöiden välillä. Koehenkilöitä pyydettiin myös kertomaan näkemyksensä kuvanluokittelumallista, ja siitä mikä luokittelussa oli helppoa tai vaikeaa. Diplomityö esittelee aiemmassa kuvanluokittelu- ja indeksointitutkimuksessa käytettyjä menetelmiä, joista osaa käytettiin tässä tutkimuksessa. Aiemman tutkimuksen tuloksia verrattiin vastaaviin osiin tässä työssä. Luokittelumallia testattiin 24:llä aikakauslehtialan ammattilaisella. Heitä pyydettiin luokittelemaan 20 kuvaa käyttäen olemassa olevaa monifasettista kuvanluokittelumallia. Olennainen ero aiempaan tutkimukseen oli se, että monifasettisessa luokittelussa kuvat saa luokitella useampaan kuin yhteen relevanttiin luokkaan. Tutkimuksen päälöytö oli, että luokittelumalli on hyödyllinen käytännön tilanteessa. Sitä voidaan käyttää hyvin ainakin henkilö-, maisema- ja objektikuvien kanssa. Kuville määriteltiin usein käyttötarkoitus, samoin kuin teema. Kuvailevia pääluokkia käytettiin vähemmän, ja niitä pidettiin vaikeina. Koehenkilöt luokittelivat kuvia melko yhdenmukaisesti. Tulosten perusteella kuvanluokittelumallia parannettiin, ja se otettiin käyttöön kuvanhakuohjelman prototyypissä (Valopöytä). Lopulta kymmenentuhatta kuvaa luokiteltiin ja arkistoitiin käyttäen paranneltua mallia.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Westman, Stina
Keywords
multifaceted image categorization, monifasettinen kuvanluokittelu, image categorization models, kuvanluokittelumallit, image retrieval, kuvanhaku, image similarity, kuvien samankaltaisuus
Other note
Citation