Vuosaaren sataman vesihuolto ja siihen liittyviä erityiskysymyksiä sataman suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Vuosaaren satamahankkeessa rakennetaan kokonaan uusi satama kerralla lähes täyteen laajuuteensa. Satama otetaan käyttöön vuoden 2008 lopussa. Suuri satama tarvitsee toimiakseen laajaa teknisen huollon verkostoa, josta vesihuoltoverkosto kattaa suuren osan. Tässä työssä tutkittiin Vuosaaren sataman vesihuoltoverkostoa, sen suunnitteluprosessia ja mitoitusperusteita, jotka muodostuvat sataman käyttötarkoituksesta ja merenläheisestä sijainnista. Satamaa voidaan tarkastella teollisuuslaitoksena, jolla on omat erityispiirteensä vesihuollon kannalta. Koska suuri kokonaisuus sataman vesihuollossa oli laivojen jätevesien vastaanottaminen, oleellisena osana tutkimukseen liittyivät myös laivojen jätevesijärjestelmät. Tutkimus toteutettiin käytännönläheisenä tarkastelemalla projektissa tehtyjä suunnitelmia ja raportteja. Lisäksi tutkimusaineistoa olivat erilaiset suunnittelukokouksissa käsitellyt asiat, sekä keskustelut projektissa mukana olleiden henkilöiden kanssa. Teoriaosuus jäi työssä vähäiseksi. Teorioilla pyrittiin kuitenkin tukemaan vesihuollon eri osa-alueiden suunnittelua. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä satamassa tarvittava vesihuoltoa koskeva aineisto yhdeksi kokonaisuudeksi, sekä tutkia tarkemmin jokaista osa-aluetta erikseen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia kyseisiä osa-alueita sekä niiden suunnittelua tarkemmin, sekä pohtia mahdollisia ongelmia, joita verkostojen käytössä saattaa ilmetä. Tutkimuksen tuloksena todettiin sataman vesihuollon erityisalueita olevan vesijohtoverkoston toiminta palonsammutuksen ehdoilla, sekä laivojen vesihuollon järjestäminen. Laivojen osalta tärkeää oli laivojen jätevesien vastaanottaminen. Laivoista tulevan jäteveden luonteesta johtuen (rikkivedyn muodostuminen jäteveteen) jätevedelle tuli jo satamassa järjestää asianmukainen esikäsittely (hajunpoisto) ennen jäteveden eteenpäin johtamista. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että sataman vesihuollon suunnittelua ohjasivat alueen sijainnista ja käyttötarkoituksesta aiheutuvat reunaehdot.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Valkeapää, Reijo
Keywords
harbour, satama, fire water network, palovesiverkosto, fire extinguishing, palonsammutus, omboard wastewater, laivojen jätevedet, pretreatment, esikäsittely, hydrogen sulphide, rikkivety, odour removal, hajunpoisto
Other note
Citation