Improvisation av form

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
91
Series
Abstract
I mitt examensarbete behandlar jag intuition som en utgångspunkt för min skaparprocess. Syftet med studien är att undersöka intuitionens roll inom yrket formgivning samt diskutera hur intuition används som ett verktyg med vilken man når kreativitet och inspiration överlag. Målsättningen har varit att att formge lamp prototyper som baserar sig på intuitiva element. Min undersökning är en kombination av litteraturstudie och praktikbaserad studie. Jag har använt mig av flera elektroniska källor i form av tidningsartiklar, föreläsningar och nätsidor. Därtill har jag stötts till stor del av Asta Raamis doktorsavhandling Intuition Unleashed som publicerats våren 2015, samt en del annan litteratur. I den praktikbaserade studien har jag tillämpat improvisation, så kallad stundens kreativa aktivitet i mina ritningar, som jag sedan använt som bas för mina prototyper. I metoden har jag försökt att ta avstånd från medvetna val gällande former och färger. Jag har närmat mig skapandet av former med att gå in i ett ögonblick där det oförutsedda styr. Det har krävt spontana metoder och ett raderande av begreppen rätt och fel, vackert och fult. De färdiga prototyperna består av en taklampa i keramik, och en bordslampa i glas med detaljer i almträ. Designen utger en klassisk funktion där lamporna är till för att ge ljus. Därtill har jag velat skapa en skulptural dimension i arbetet, lämnande rum för fantasi. Projektet avslutas med utställningar på Galleri Lokal och Habitare mässan. I litterära studien har jag behandlat intuition ur olika synvinklar. Jag öppnar frågeställningen med att ge en personlig inblick i de faktorer som problematiserat min kreativitet och introducerar ett sätt att återfinna den kreativa gnistan. Jag vill klargöra vad intuition är och hur vi tillämpar det med att skapa en överblick och finna definitioner för fenomenet. Studien berör frågan ifall vi som tänkande varelser kan lösgöra oss ifrån förutsatta meningar för att hänvisa enbart till våra innersta sinnen och intuitioner. I studien konstaterar jag att det mänskliga sinnet lätt modifierar verkligheten för att anpassa det till våra personliga förväntningar, och vare sig intuition kan ses som pålitligt eller inte så är det fortfarande en värdefull mänsklig upplevelse. Intuition kan tillämpas i ide´stadiet som ett verktyg, och dess utformning kan ses som en sorts improvisation. Eftersom intuition har sina begränsningar innanför ramen av formgivning där ett metodiskt tillvägagångssätt krävs för att åstadkomma tekniskt fungerande objekt, är nyckeln att hitta en balans mellan intuition och avsikt. Examens arbetet är uppdelat i två delar för att skilja på den intuitiva processen och den metodiska produkt-utvecklings processen som följer därefter. Jag har velat understryka denna uppdelning för att illustrera i hur stor utsträckning spontanitet och intuition kan tillämpas inom formgivning. Arbetet avslutas med en sammanfattande reflektion.

The purpose of this thesis is to examine the role of intuition within the frames of Design and discuss how intuition can be used as a tool for reaching creativity and inspiration. My goal has been to design prototypes of lighting holding intuition as a starting point for my process of creation. The research is a combination of a Litterary study and a Practice based study. I have used several electronical sources in the form of magazine articles, lectures and websites. In addition I have had great support from Asta Raamis' Doctoral Dissertation Intuition Unleashed, published in Spring 2015, as well as a few other litterary references. In the Practice based study I have implemented improvisation, or so called momentary creative activity to create drawings, which I have later on used as a base for my prototypes. Using this method I have atempted to distance myself from conscious decisions regarding form and color. I have approached creation by capturing moments where I have let the unforeseen navigate me. It has required spontaneous methods and erasing concepts such as right or wrong, beautiful or ugly. The final protoypes consists of a Ceramic pendant lamp, and a table lamp made of Glass and Elm wood. The design speaks for a classic function where the aspect of light is underlined, yet I have wanted to create a sculptural dimension, leaving space for fantasy. The project concludes with exhibitions at Gallery Lokal and the Habitare Fair. In the litterary part I have treated intuition from different angles. I open up the issue by presenting a personal insight of the factors that has been problematic for my creativity and introduce a way of refinding the creative spark. I want to clarify what intuition is and how we implement it by creating an overview and a definition of the phenomenon. This study questions wether we, as thinking beings, are able to detach ourselves from presupposed ideas and instead refer only to our innermost senses and intuitions. In this study I conclude that despite that the human mind easily modifies reality in order to customize it to its personal expectations and that intuition – wether we can see it as reliable or not – it is still a valuable human experience. Intuition can be implemented in the idea phase as a tool, and its configuration can be interpreted as a form of improvisation. Since intuition has its limitations inside the frames of Design where a methodical approach is necessery in order to provide technically functional objects, thereby the key is to find a balance between intuition and intention. This Master thesis is divided into two parts to separate the intuitive process and the methodical product development that follows after. I have wanted to underline the division in order to illustrate in what extent spontaneouty and intuition can be implemented in Design. The study ends with a reflective summary
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Träskman, Tomas
Taiviola, Kirsti
Keywords
intuition, improvisation, skaparprocess, belysning
Other note
Citation