Paper-Machine Production of Lip-Release Tipping Base Paper

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Abstract
The cigarette industry sets various demands for cigarette industry papers. Besides having to comply with strict raw material requirements, cigarette industry papers must, for example, meet the run ability requirements of the cigarette maker. One of the most important properties required of tipping paper is good "lip-release" i.e. the cigarette must not stick to the smoker's lips. As opposed to the conventional way of imparting this property to tipping base paper in the printing process, the film press technique, i.e. SymSizer, could be utilized on a paper machine. The main objective of this Master's thesis was finding a release agent suitable for this purpose. The theories of adhesion, surface energy and water penetration have to be comprehended to be able to minimize the adhesion between paper and lips. In short, the surface energy of the paper surface coming into contact with the lips has to be as low as possible. Based on the literature, the best ways to enhance the release performance of paper are sizing, coating and calendering. Silicone is the most common release-coating agent, giving the paper good release performance due to its low surface energy. The release force needed to separate one material from another can be measured directly by using a release force tester. As for indirect measurements, the contact angle is the best indicator of the release performance of paper. The experimental part of the study included both pilot-scale and full-scale paper machine trials. One lip-release agent capable of providing satisfactory lip release to tipping base paper was found in the pilot-scale trials. Different coat weights of this agent were then run on a full-scale paper machine. Despite the run ability problems recognized on the SymSizer, it was noted that low coat weights of this agent are able to provide the paper surface with satisfactory lip release. A major finding of the thesis was the discovery of a suitable, polyolefin-based lip-release agent for producing tipping base paper having a good lip-release property. It was found that a coat weight as low as 1 g/m2 is able to bring satisfactory lip release to the paper. In addition, the lip-release panel test developed during the thesis turned out to be a useful tool for measuring lip release. The panel test results correlated with the release force and contact angle as well as with the Cobb value results to some degree. Before mill-scale utilization can be initiated, the coating recipe will have to be developed further, other potential coating agents should be fully mapped and the SymSizer run ability conditions must be optimized. Finally, the found correlations should be confirmed by analysing a larger data amount.

Savuketeollisuuden raaka-aineilleen asettamat vaatimukset ja etenkin paperin ajettavuus savukekoneella ohjaavat savuketeollisuuden papereiden valmistusta. Yksi imuke- eli tippipaperille asetetuista loppukäyttövaatimuksista on se, ettei paperi saa tarttua tupakoitsijan huuliin. Tämä irroke- eli ns. "lip-release" -ominaisuus saadaan nykyään aikaan painokoneella, mutta Tervakoski Oy:ssä tämä irrokeominaisuus pyritään saamaan aikaan filminsiirtotekniikalla jo paperinvalmistuksen aikana. Diplomityön keskeisenä tavoitteena oli löytää tähän tarkoitukseen sopiva päällyste. Imukepaperin huuliin tarttumisilmiön hallitsemiseksi adheesioon, pintaenergiaan sekä veden penetraatioon liittyvien teorioiden ymmärtäminen on olennaista. Huulten ja paperin välinen adheesio on minimoitava eli huuliin kosketuksissa olevan paperipinnan pintaenergia on oltava mahdollisimman alhainen. Kirjallisuuden mukaan massa- ja pintaliimauksella, päällystyksellä ja kalanteroinnilla saadaan parhaiten vaikutettua paperin pinnan irrokeominaisuuteen. Silikoni on yleisimmin käytetty aine irrokepäällysteissä. Matalan pintaenergian omaavana silikoni antaa paperille tarttumattoman pinnan. Irrotusvoima, joka tarvitaan kahden materiaalin irrottamiseen toisistaan, on suoraan mitattavissa. Epäsuorista mittauksista kontaktikulmamittaus antaa parhaimman kuvan paperin irrokeominaisuudesta. Tutkimuksen kokeellinen osuus käsitti kahdessa vaiheessa tehdyt koeajot. Pilotajoissa löydettiin päällyste, joka tekee paperin huuliin tarttumattomaksi. Tehdasmittakaavassa päällysteellä kokeiltiin eri päällystemääriä. SymSizer'lla ilmenneistä ajettavuusongelmista huolimatta havaittiin, että jo alhaisilla päällystemäärillä saadaan aikaan huuliin tarttumaton paperin pinta. Keskeisin tutkimustulos oli irrokeominaisuuden omaavan tippipaperin valmistukseen sopivan, polyolefiinipohjaisen "lip-release" -päällysteen löytäminen. Samalla havaittiin, että jo 1 g/m2 polyolefiinipohjaista päällystettä on riittävä antamaan paperille hyväksyttävän irrokeominaisuuden. Lisäksi huuliin tarttumattomuuden mittaamiseksi kehitetty paneelitesti osoittautui käyttökelpoiseksi menetelmäksi. Paneelitestitulokset korreloivat havaittavissa määrin irrotusvoima-, kontaktikulma- sekä Cobb-mittaustulosten kanssa. Ennen tehdasmittakaavaista tuotantoa päällystereseptiä on vielä kehitettävä, kokonaan uusia päällystevaihtoehtoja kartoitettava sekä SymSizer'n ajo-olosuhteet on optimoitava. Lisäksi on varmistettava todettujen korrelaatioiden oikeellisuus analysoimalla diplomityössä analysoitua suurempi tietomäärä.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Kanervo, Helena
Henriks-Lehikoinen, Lisen
Keywords
cigarette industry papers, savuketeollisuuden paperit, tipping paper, imukepaperi, lip release, tippipaperi, release performance, lip release, irrokeominaisuus
Other note
Citation