Integration of design and procurement in developer contracted housing projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tutkimuksen taustana ovat suunnittelun ja hankintatoimen integrointiin liittyvät ongelmat, jotka saattavat johtaa aikataulullisiin viivästymisiin, laadullisiin ongelmiin ja ylimääräisiin kustannuksiin. Tavoitteena oli laatia ohjeita suunnitelmista hankintoja varten. Suunnitelma-aikataulut voivat olla liian ylimalkaisesti laadittuja, tai niiden valvonta on puutteellista. Toteutussuunnitelmat tarkastetaan usein liian myöhään, jotta niissä mahdollisesti olevat puutteet voitaisiin havaita ajoissa tai säännönmukaista suunnitelmien tarkastusmenettelyä ei ole lainkaan. Myös hankintasuunnitelmissa on puutteita. Muutamia toteutuneiden hankkeiden hankintapaketteja tutkittiin suunnittelu- ja hankintaprosessissa olevien perusongelmien kartoittamiseksi. Rakennuspiirustuksissa ja muissa suunnitelma-asiakirjoissa oli puutteita mm. rakennedetaljien esittämisessä. Tämä johti viiveisiin ja suunnitelmien täydentämiseen kireässä aikataulussa, sekä jopa epätyydyttäviin tarjouksiin. Tutkituista hankkeista saadut havainnot hyödynnettiin suunnittelu- ja hankintaprosessien tehostamiseksi ja vakioimiseksi, sekä suunnittelun ja hankintatoimen integraation parantamiseksi. Kehitetty malli perustuu suunnitelmien toimittamisen vaiheistukseen, sekä hankintapakettien jakamiseen kolmeen luokkaan. Luokat johtavat kolmeen erilaiseen hankintaprosessiin, neuvotteluun, tarjouskilpailuun tai vakiotuoteostoihin perustuviin hankintoihin. Malli toiminee tyydyttävästi myös tuotemallipohjaisessa suunnittelussa, joka kiistatta tulee olemaan vallitseva suunnittelutapa lähivuosien kuluessa. Asuntotuotannon suunnittelun ja hankintojen huomattava rutiininomaisuus ja toistuvuus edesauttavat vakioidun toimintamallin hyödyntämismahdollisuuksia. Tutkimus osoitti myös, että edelleen on korostettava suunnitelma- ja hankinta-aikataulujen huolellista laatimista. Nämä asiakirjat, jotka laaditaan yhteisesti eri osapuolten kesken jo hankkeen alkuvaiheessa, vaikuttavat suuresti hankkeen lopullisiin kustannuksiin ja laatuun. Mallia ei testattu, mutta testaus kannattanee tämän tutkimuksen jatkona suorittaa.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Leskelä, Ilkka
Keywords
procurement, hankintapaketti, procurement package, hankintasuunnitelma, procurement plan, hankintatoimi, design, suunnittelu, design guiding, suunnittelun ohjaus, design package, suunnittelupaketti
Other note
Citation