Mobiililaitteiden ja internetpalveluiden käyttökokemusten analyysi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n asiakaskunnan puitteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
Käyttäjäkeskeinen teknologia
Mcode
S3018
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
89+39
Series
Abstract
Mobiililaitteiden ja erilaisten mobiilipalveluiden yleistyminen on vaikuttanut ihmisten arkeen ja muuttanut heidän asiointikäyttäytymistään. Tässä työssä tavoitteena oli tutkia Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n sivuilla kävijöiden mobiililaitteiden ja erilaisten sähköisten palveluiden käyttöä sekä mobiililaitteiden käytössä ilmenneitä ongelmia. Tavoitteena oli myös selvittää onko mobiililaitteiden käyttäjän iällä vaikutusta käyttötottumuksiin. Tämä tutkimus perustuu käyttäjäkyselyyn ja aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja tilastoihin. Kyselyn toteutustapana oli sähköinen kyselylomake. Tutkimuskyselyn vastauksissa oli merkillepantavaa yli 65-vuotiaiden ikäryhmän positiivinen asenne uuden oppimiseen. Onkin tärkeää, että yhteiskunnassa on tarjolla heille sopivaa opetusta. Mobiililaitteiden käyttöongelmista yleisimpiä olivat operaattoreihin liittyvät ongelmat, ongelmia oli varsinkin puhelu- ja internetyhteyksissä. Matkapuhelinoperaattoreiden tulisikin parantaa verkkojen toimivuutta ja varmistaa, että verkot toimivat myös haja-asutusalueilla. Kyselyyn vastanneista yllättävän monella ei ollut mobiililaitteissaan mitään tietoturvaohjelmistoa, tietoturvaan olisikin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja korostettava tietoturvan välttämättömyyttä. Verrattain monella vastaajalla oli vaikeuksia mobiililaitteiden monipuolisessa käytössä. Valmistajien tulisi panostaa enemmän käyttöohjeiden ymmärrettävyyteen ja laitteiden helppokäyttöisyyteen.

The ever increasing use of handheld devices and mobile services has significantly influenced people’s daily lives and how they interact. The purpose of this work was to study how the users of Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry’s website use mobile devices and different digital services as well as the problems occurring when using them. The objective was also to find out whether age has any influence on the user experience of these devices. This study is based on a digital questionnaire send to the website’s users as well as on relevant literature, earlier studies and available statistics. In the answers to the questionnaire the positive attitude of the age group above 65 years towards learning new skills was noteworthy. It is therefore important that the society can provide this group relevant education. One of the most occurring problems with the use of mobile devices was related to mobile operators. The problems were mainly related to phone calls and mobile internet. The goal of the operators should be to improve the functioning of their mobile networks and to ensure the networks cover also remote areas. Surprisingly many of the participants in the study did not have any virus, firewall or malware protection. More focus should therefore be placed on data security and the necessity of protection should be clearly emphasised. Relatively many respondents had problems using their mobile devices versatilely. The manufactures of these devices should focus more on the understandability of their user manuals and the user friendliness of their devices.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Kilkki, Kalevi
Keywords
mobiililaitteet, käyttötottumus, ikäryhmä, käytettävyys, matkapuhelinoperaattori
Other note
Citation