Puumateriaalien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäympäristöön sekä ilmanvaihdon merkitys sisäilman laadulle puurakenteisissa koerakennuksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-09-19
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
94+5
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksella puumateriaalien vaikutuksia mitattuun ja koettuun isäympäristön laatuun sekä tutkia kenttäkokein ilmanvaih-dossa käytetyn ulkoilmavirran määrän vaikutusta sisäilman laatuun. Kenttäkokeet tehtiin kolmessa puurakenteisessa koerakennuksessa, joiden rakennusmateriaalit erosivat toisistaan. Kenttäkokeita varten koerakennuksien IV-koneisiin mitoitettiin ulkoilmavirralle kolme tasoa: 0,5, 1,0 ja 2,0 l/s/m2. Sisäilman laatua tutkittiin sekä mittaamalla kemiallisia ja fysikaalisia olosuhteita että arvioimalla ilmanlaatua aistinvaraisesti vapaaehtoisista osallistujista koostuneen hajupaneelin toimesta. Kokeissa käytetyt koerakennukset sijaitsivat Espoon Otaniemessä, ja kokeet suoritettiin talven ja kevään 2016 aikana. Sisäilmamittaukset toteutettiin jatkuvatoimisilla online-mittauksilla sekä keräämällä ilmanäytteitä Tenax TA-adsorbentteihin. Online-mittauksilla kerättiin dataa pidemmältä aikaväliltä eri ilmanvaihtotasoilla. Huomion kohteena olivat koerakennuksien lämpötila ja suhteellinen kosteus sekä TVOC (total volatile organic coumpounds)-, formaldehydi- ja hiilidioksidipitoisuudet. Ilmanäytteillä tutkittiin tarkemmin sisäilman yksittäisiä VOC-yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia. Aistinvaraisen arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitatut epäpuhtauspitoisuudet korreloivat ihmisten kokeman sisäilman laadun kanssa. Aistinvarainen arviointi toteutettiin soveltamalla valmisteilla olevaa ilmanlaadun aistinvaraista arviointia käsittelevää ISO 16000-30-standardia. Sisäilmamittauksien tuloksissa oli joitain eroavaisuuksia online-mittauksien ja ilmanäytteiden välillä. Online-mittauksissa TVOC-pitoisuudet pysyivät kaikilla ulkoilmavirroilla alle 200 μg/m3, joka alittaa selvästi Asumisterveysasetuksessa annetun toimenpiderajan 400 μg/m3. Ulkoilmavirran määrällä ei havaittu olevan suurta vaikutusta sisäilman TVOC-pitoisuuteen lukuun ottamatta hirsirakenteista koerakennusta, jossa pitoisuus pieneni ulkoilmavirran kasvaessa. Ilmanäytteiden TVOC-pitoisuudet olivat alle 200 μg/m3 kahdessa muussa koerakennuksessa, mutta hirsirakenteisessa rakennuksessa pitoisuudet olivat välillä 500-1500 μg/m3 ulkoilmavirran määrästä riippuen. TVOC-pitoisuudet laskivat ulkoilmavirran kasvaessa tasolta 0,5 tasolle 1,0 l/s/m2, mutta ulkoilmavirran kasvaessa tasolle 2,0 l/s/m2 vaikutus TVOC-pitoisuuteen oli vähäisempi. Aistinvaraisessa arvioinnissa hirsirakennuksen sisäilman laatuun tyytymättömien osuus väheni noin 15 % kummankin ulkoilmavirtatasokorotuksen (0,5 -> 1,0 -> 2,0 l/s/m2) jälkeen. Kahdessa muussa rakennuksessa tyytymättömien osuus laski selvästi tasolta 0,5 tasolle 1,0 l/s/m2 siirryttäessä, mutta suurimmalle tasolle siirryttäessä ilmanlaatuun tyytymättömien osuus pysyi lähes samana.

The aim of this study was to find out the effects of wooden construction materials on indoor environment with literature research and examine the influence of ventilation rates on indoor air quality in three differing wooden test houses located in Espoo. The experiment in the test houses included three different outdoor airflow rates: 0,5, 1,0 and 2,0 l/s/m2. Concentrations of indoor air pollutants and physical conditions in the test houses were measured using continuous online-measurements and Tenax TA adsorbent tubes for air sampling. In addition, the air quality in the test houses was assessed by sensory panel in order to explore the correlation between measured and perceived indoor air quality. The online-measurements monitored continuously temperature and relative humidity in the test houses and the indoor air concentrations of total volatile organic compounds, formaldehyde and carbon dioxide. Tenax TA air samples provided information about individual volatile organic compounds. The sensory panel assessed the air quality using continuous acceptability scale and the sensory assessment was based on the draft of ISO/CD 16000-30: Sensory testing of indoor air -standard. The results of the measurements varied between the online-measurements and the Tenax TA air samples. TVOC-concentrations of the online-measurements maintained on the low level, under 200 μg/m3, on all ventilation rates and the influence of the outdoor airflow rate on the concentrations was slight and the concentrations rather followed the indoor air temperature of the test houses. TVOC-concentrations from the air samples were under 200 μg/m3 in two of the test houses but in the log-constructed test house TVOC-concentrations were between 500-1500 μg/m3 depending on the outdoor airflow rate. TVOC-concentration decreased in all of the test houses when the airflow rate was increased from 0,5 to 1,0 l/s/m2 but when the airflow rate was increased to 2,0 l/s/m2 its effect diminished. In the sensory assessment, percentage of dissatisfied decreased approximately 15 % in the log-constructed test house both times when the outdoor airflow rate was increased. In the two other test houses significant reduction in the percentage of dissatisfied with the air quality was observed when the airflow rate was increased from 0,5 to 1,0 l/s/m2 but the effect of increasing the airflow rate to 2,0 l/s/m2 was lesser.
Description
Supervisor
Salonen, Heidi
Thesis advisor
Vornanen-Winqvist, Camilla
Mikkola, Raimo
Keywords
puumateriaalit, sisäilman laatu, sisäympäristö, VOC, ilmanvaihto
Other note
Citation