Work management tool enabling datadriven decision-making in Agile organizations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-10-21
Department
Major/Subject
International Design Business Management
Mcode
ELEC3058
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
5+60
Series
Abstract
Business Agility of large organizations has been introduced as a concept for assessing the ability to respond to changes and disruptions in the market. During the internet age, the number of companies introducing software development is increasing, rendering more companies partly or entirely software businesses. Agile practices were introduced to increase the speed and quality of delivered value for software development. Scaled Agile Framework has been developed to introduce Agile practices for large-scale organizations. Companies usually rely on digital tools to support the Agile processes. For large organizations, Jira Align is one solution to track, manage and facilitate collaboration, and support the implementation of Agile practices. In this thesis, the im-pact of Jira Align on large organizations is analyzed based on openly available information and an interview with a case company. The results indicate that Jira Align can benefit organizations by providing a common place for crucial information about project progress and reports that aggregate the relevant data into views that serve directly different roles in the organization. However, the organization needs to operate within a specified framework that Jira Align supports to benefit from it and have the methods and practices set in place before using the tool.

Suurten organisaatioiden liiketoiminnan ketteryys on konsepti, jolla pyritään arvioimaan organisaatioiden kykyä reagoida muutoksiin ja markkinoiden disruptioon. Internetin aikakaudella ohjelmistokehitystä tekevien yritysten määrä on kasvussa, ja yhä useammat yritykset muuttuvat osittain tai kokonaan ohjelmistoliiketoiminnaksi. Ketterät käytännöt (Agile) otettiin käyttöön lisäämään ohjelmistokehityksen arvontuoton nopeutta ja laatua. Scaled Agile Framework on kehitetty suurten organisaatioiden ketterään liiketoimintaan. Yritykset tukeutuvat yleensä digitaalisiin työkaluihin ketterien menetelmien toteutuksessa. Suurille organisaatioille Jira Align on yksi ratkaisu yhteistyön helpottamiseksi, työn hallintaan sekä ketterien käytäntöjen käyttöönoton tukemiseen isossa skaalassa. Tässä diplomityössä Jira Align:in vaikutusta suuriin organisaatioihin analysoidaan avoimesti saatavilla olevan tiedon sekä yrityshaastattelun kautta. Tulokset osoittavat, että Jira Align voi olla hyödyllinen organisaatioille tarjoamalla yhteisen paikan projektin edistymistä koskevalle tärkeälle informaatiolle ja raporteille, jotka yhdistävät oleelliset tiedot näkymiksi suoraan organisaation eri roolien käyttöön. Organisaation on kuitenkin toiminnassaan noudatettava jotakin tiettyä ketterän kehityksen viitekehystä, joita Jira Align tukee, ja sillä on oltava menetelmät ja käytännöt määriteltyinä ja käytössä ennen työkalun käytön aloittamista, jotta työkalun hyödyt on mahdollista saavuttaa.
Description
Supervisor
Praks, Jaan
Thesis advisor
Andersson, Annica
Eloranta, Ville
Keywords
business agility, SAFe, Jira Align, portfolio management, toolchain, agile
Other note
Citation